ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	(4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄວາມຈິງສີ່ປະການຫຼືຍັງ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ.ວິລລຽມ ອາຣ.ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງສີ່ປະການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຕ້ອນຮັບອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທ່ານໝົດຫວັງບໍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຊີວິດຂອງມະນຸດເປັນຊີວິດທີ່ໝົດຫວັງເພາະການເປັນຄົນບາບຈຸດຈົບຄືຄວາມຕາຍແລະຕ້ອງຕົກນາລົກ ແຕ່ມີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດພົ້ນຈາກຄວາມໝົດຫວັງນີ້ໄດ້ຄືການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວຈະໄດ້ໄປຢູ່ສະຫວັນກັບພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມູນມໍລະດົກສອງຊະນິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ມູນມໍລະດົກໃນໂລກນີ້ມັນບໍ່ຍືນຍົງຖາວອນ ແຕ່ມີມູນມໍລະດົກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເສື່ອມສູນໄປນັ້ນຄືຊີວິດນິລັນດອນຢູ່ເມືອງສະຫວັນຄົນທີ່ຈະມີສິດຮັບມູນມໍລະດົກນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມົງກຸດປະດັບເພັດ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າກວ່າທຸກໆສິ່ງ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບມົງກຸດທີ່ງົດງາມປະດັບດ້ວຍເພັດເປັນມົງກຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: