ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການກັບໃຈ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລອຍເຮືອໄຟ
ຄຳອະທິບາຍ: ປະຊາຊົນລາວເຊື່ອວ່າການລອຍເຮືອໄຟທີ່ຄົນເຊື່ອວ່າເປັນການສົ່ງບາບກຳຂອງຕົນໄປ ແຕ່ຄວາມຈິງມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບມີແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດລົບລ້າງບາບຂອງເຮົາໄດ້
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: