ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມພົ້ນ (18)
ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄວາມເພີດເພີນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຊີວິດຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ທີ່ເພີດເພີນກັບເງິນຄຳ,ວັດຖຸສິ່ງຂອງແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຕົນຕາຍໄປ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າແລະຮັບຄວາມພົ້ນນຳພຣະອົງດີກວ່າ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຫຼືບໍ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ມາເຖິງມະນຸດທຸກຄົນເພື່ອຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄວາມຈິງສີ່ປະການຫຼືຍັງ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ.ວິລລຽມ ອາຣ.ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງສີ່ປະການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຕ້ອນຮັບອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງຂ່າວປະເສີດຫຼືບໍ່?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ມາເຖິງມະນຸດທຸກຄົນເພື່ອຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທ່ານໝົດຫວັງບໍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຊີວິດຂອງມະນຸດເປັນຊີວິດທີ່ໝົດຫວັງເພາະການເປັນຄົນບາບຈຸດຈົບຄືຄວາມຕາຍແລະຕ້ອງຕົກນາລົກ ແຕ່ມີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດພົ້ນຈາກຄວາມໝົດຫວັງນີ້ໄດ້ຄືການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວຈະໄດ້ໄປຢູ່ສະຫວັນກັບພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນຳ້ໃນຮອຍກວຽນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງທີ່ເວົ້າເຖິງປາເຂັງໂຕໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍໄວເພື່ອມັນຈະບໍ່ແຫ້ງຕາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບມະນຸດເຮົາຄວນຈະຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມພົ້ນຈາກພຣະເຢຊູທັນທີເພາະເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຜູ້ສອນດີຫຼືຜູ້ຊ່ວຍດີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເລື່ອງນີ້ໄດ້ປຽບທຽບລະຫວ່າງຜູ້ສອນດີແລະຜູ້ຊ່ວຍດີວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຜູ້ຊ່ວຍດີຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນໄດ້ເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍມວນມະນຸດໃຫ້ພົ້ນໄດ້
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍເຂົ້າສູ່ຊີວິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ຜູ້ຂຽນເວົ້າເຖິງການມີຈິດໃຈທ່ີມືດມົວຍ້ອນຢູ່ໃນຄວາມບາບແຕ່ເມື່ອເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວ ພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນບາບ,ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍເຂົ້າສູ່ຊີວິດໄດ້
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພໍ່ນົກທີ່ແສນສະຫຼາດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ພໍ່ນົກທີ່ສະຫຼາດສາມາດຊ່ວຍລູກນ້ອຍຢູ່ໃນຮັງໃຫ້ປອດໄພຈາກງູພິດເຊັ່ນດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າທີ່ສົ່ງພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມີຫຍັງທີ່ທ່ານຫຼີກບໍ່ໄດ້?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມຕາຍເປັນຄວາມຈິງທີ່ມະນຸດຫຼີກບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຊະນະຄວາມຕາຍແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງກໍ່ຈະມີຊີວິດນິລັນທຸກຄົນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມືຂອງພະຍາມານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ໂລກນີ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງຂອງພະຍາມານຈຶ່ງມີແຕ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນ ທາງທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນເງື້ອມມືຂອງມັນໄດ້ຄືການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເພາະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຄວາມຮັກ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລາງວັນຫຼືຂອງຂວັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມດີເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໄດ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຂໍພຽງແຕ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນນີ້
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຊີວິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳພະຍານຂອງຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເຊື່ອຖືໃນສາສະໜາແລະຮູ້ວ່າສາສະໜາເຫຼົ່ານັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ລາວພົ້ນບໍ່ໄດ້ ແລ້ວລາວຈຶ່ງມາພົບຄວາມພົ້ນໃນອົງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສ້າງຂົວຂ້າມເຫວໃຫຍ່
ຄຳອະທິບາຍ: ມະນຸດພະຍາຍາມເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອຈະໃຫ້ໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ ເຖິງວ່າຈະພະຍາຍາມປານໃດກໍ່ໄປບໍ່ຮອດ ມີແຕ່ທາງດຽວຄືເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງເປັນຂົວໃຫ້ເຮົາຍ່າງຂ້າມເຫວໄປເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອອກຈາກມືດເຂົ້າມາຫາແຈ້ງ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳພະຍານຂອງຜູ້ຂຽນເມື່ອລາວໄດ້ມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູລາວກໍ່ປະຖິ້ມຜີທັງຫຼາຍທີ່ຕົນເຄີຍນັບຖື ຊີວິດຂອງລາວກໍ່ຖືກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນມືດໄປຫາບ່ອນແຈ້ງແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຂົ້າກ້ອນ-ຊີ້ນກ້ອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງສະຫວັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ງົດງາມແລະບໍລິສຸດການທີ່ເຮົາຈະມີສິດເຂົ້າໄປໄດ້ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນອາໄສການເຮັດຄວາມດີຂອງເຮົາ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເລື່ອງໄມ້ກາງແຂນ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຍອມຕາຍເທີງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ມະນຸດອອກຈາກຄວາມບາບ ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນບາບແລະມີຊີວິດນິລັນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໝົດຄວາມຫວັງແລ້ວຫືຼ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນເຮົານີ້ຫວັງເພິ່ງພາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກດ້ານຕ່າງໆແຕ່ຄວາມຫວັງເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ໄຮ້ຜົນ ແຕ່ມີພຣະເຢຊູທີ່ເປັນແນວທາງແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງມະນຸດແລະພຣະອົງເປັນຫົນທາງໄປສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: