ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມລອດ (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດຽວນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນເຈັບຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາທັນທີເພື່ອຈະເຊົາຈາກພະຍາດເຊັ່ນດຽວກັບຄົນເຮົາຕ້ອງຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູດຽວນີ້ເພາະເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຈະຕາຍມື້ໃດ ຄວາມພົ້ນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບຸນມາພົ້ນຊີວິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ບຸນມາທີ່ເຈັບໜັກແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນາງໝໍທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຟັງແລ້ວລາວກໍ່ຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແມ່ນສາສະໜາຝຣັ່ງຫຼືບໍ່?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບຈຶ່ງຕ້ອງເພິ່ງພາພຣະອົງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດດັ່ງນັ້ນສາສະໜາຄຣິດຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນສາສະໜາຝຣັ່ງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: