ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມຮັກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຜູ້ຕາຍແທນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເຮັດຄວາມຜິດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ມີຄູຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຮັກລາວຈົນວ່າຍອມຕາຍເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວໄວ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຍອມຕາຍແທນມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: