ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊີວະປະຫວັດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະຫວັດແລະກິດຈະການຂອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ຈັກກັບປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູແລະສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທຳຕອນທີ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້ແລະແນະນຳວິທີທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: