ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ (117)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນຳ້ພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວາມສຸກສົມບູນ
ຄຳອະທິບາຍ: ມະນຸດເຮົາຈະພົບຄວາມສຸກທີ່ສົມບູນບໍ່ໄດ້ເພາະມີຄວາມບາບມາບົດບັງຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຮົາໄວ້ ແຕ່ມີທາງມີ່ຈະພົບຄວາມສຸກທີ່ສົມບູນໄດ້ໂດຍການຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຢູູ່ຫຼືຕາຍ
ຄຳອະທິບາຍ: ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມຈະຂ້າຕົວຕາຍເພາະຖືຊີວິດຕົວເອງມີຄ່າເທົ່າກັບເຂົ້າໜົມເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກແລະເປັນຊີວິດນິລັນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຈົ້າຂອງແທ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນສ້າງພວກເຮົາພຣະອົງຈຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງເຮົາ ເຖິງເຮົາຈະເປັນຄົນບາບແຕ່ພຣະອົງກໍ່ໄຖ່ພວກເຮົາຄືນມາໂດຍການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແຜ່ນການແລະຈຸດປະສົງໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອມະນຸດ
ຄຳອະທິບາຍ: ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າພວກເຂົາຈຶ່ງຕົກໃນຄວາມບາບຖືກແຍກຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພຣະອົງກໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດຄືທາງພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 9 ຂະໜາດເອກະສານ: