ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມພົ້ນ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ິ່ສິ່ງທັ້ງໝົດນີ້ເຮົາເຮັດເພື່ອທ່ານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: Fellowship Tract League
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງໃນພຣະຄຳພີສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູກະທຳເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຈາກບາບກຳ ເຊິ່ງມະນຸດສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະເລືອກເອົາທາງພຣະເຈົ້າຫຼືຈະເດີນໃນທາງເກົ່າຂອງຕົນ
ຫົວຂໍ້: ຄວາມພົ້ນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: