ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄໍາແນະນໍາການໃຊ້ວິໄນເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງຄຣິສຕະຈັກ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ວິໄນຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດຢ່າງມີວິໄນ ກ່າວເຖິງປະເພດຂອງວິໄນເພາະການຂາດວິໄນໃນຄຣິສຕະຈັກຈະມີຜົນກະທົບຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນເຮັດໃຫ້ການປະກາດແລະຄໍາພະຍານຂອງຄຣິສຕະຈັກອ່ອນແອລົງ
ຫົວຂໍ້: ຄໍາແນະນໍາການໃຊ້ວິໄນເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: