ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄຳພະຍານ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການກັບໃຈ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳພະຍານຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງເມື່ອຕ້ອນຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວກໍ່ເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊີວິດກໍ່ປ່ຽນແປງເປັນຄົນດີ ຈາກທີ່ເຄີຍເປັນຄົນບໍ່ດີມາກ່ອນ
ຫົວຂໍ້: ຄຳພະຍານ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: