ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການບັງເກີດໃໝ່ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄກ່-ໄຂ່ ອັນໃດເກີດກ່ອນ ?
ຄຳອະທິບາຍ: ທຸກຄົນຕ້ອງມີການເກີດໃໝ່ຝ່າຍວິນຍານເພື່ອເຮົາຈະເປັນຄົນໃໝ່ແລະມີຊີວິດນິລັນໃນສະຫວັນ ໂດຍການສາລະພາບບາບຂອງຕົນຕໍ່ພຣະເຢຊູແລະຕ້ອງຮັບພຣະອົງເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໃນຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: