ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມພົ້ນ (11)
ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຢຮ3:16, ໂຣມ3:8
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈິດວິນຍານຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ,ຊີວິດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລະສັນຕິສຸກແລະໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນເປັນແນວໃດ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ປັດໃຈສີ່ຢ່າງທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເພື່ອບັນລຸເຖິງສະຫວັນຊັນຟ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ.ເຄີຕິສ ຮັດສັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງປັດໃຈສີ່ຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ໄປສະຫວັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເຊິ່ງເຮົາຈະຖິ້ມຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຸດທະທຳນວາຍ
ຜູ້ຂຽນ: ສ.ຈ ອິນຕາ ຈັນທະວົງສຸກ
ບ່ອນພີມ: ສະຫະພັນຄຣິດສຕະຈັກລາວ
ຄຳອະທິບາຍ: ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກເອົາເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງມາເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງໄດ້ພົບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງຕົນເໝາະສຳລັບທັງຊາວລາວທີ່ເປັນຊາວພຸດແລະຊາວຄຣິສຕຽນລາວ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 98 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ວິທີເຂົ້າສະຫວັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງເສັ້ນທາງໄປສະຫວັນເຊິ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດຫາວິທີໄປດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ມີແຕ່ທາງດຽວຄືທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສາສນາໃຫຮ່ໃນລາວ 3
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງສາສະໜາທີ່ໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພນີຂອງລາວ ສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສອນຜິດຈາກຄວາມຈິງຫຼາຍສຳ່ໃດ ໃນຕອນທ້າຍຜູ້ຂຽນໄດ້ແນະນຳຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພົ້ນນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 13 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສາສະໜາໃຫຍ່ໃນລາວ 2
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງສາສະໜາທີ່ໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພນີຂອງລາວ ສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສອນຜິດຈາກຄວາມຈິງຫຼາຍສຳ່ໃດ ໃນຕອນທ້າຍຜູ້ຂຽນໄດ້ແນະນຳຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພົ້ນນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 13 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສາສະໜາໃຫຍ່ໃນລາວ 4
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງສາສະໜາທີ່ໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພນີຂອງລາວ ສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສອນຜິດຈາກຄວາມຈິງຫຼາຍສຳ່ໃດ ໃນຕອນທ້າຍຜູ້ຂຽນໄດ້ແນະນຳຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພົ້ນນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 12 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສາສະໜາໃຫຍ່ໃນລາວ1
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງສາສະໜາທີ່ໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພນີຂອງລາວ ສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສອນຜິດຈາກຄວາມຈິງຫຼາຍສຳ່ໃດ ໃນຕອນທ້າຍຜູ້ຂຽນໄດ້ແນະນຳຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພົ້ນນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 11 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາໄສບຸນກຸສົນບໍ່ໄດ້
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນເຮົາທີ່ພະຍາຍາມເຮັດບຸນກຸສົນເພື່ອຈະໄດ້ໄປສະຫວັນຫຼືໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ເພາະມະນຸດເປັນຄົນບາບ ມີແຕ່ທາງດຽວທີ່ຊ່ວຍໄດ້ຄືເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ູຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈິດວິນຍານຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ,ຊີວິດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລະສັນຕິສຸກແລະໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນເປັນແນວໃດ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມພົ້ນອັນແທ້ຈິງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງສາສະໜາທີ່ໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພນີຂອງລາວ ສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສອນຜິດຈາກຄວາມຈິງຫຼາຍສຳ່ໃດ ໃນຕອນທ້າຍຜູ້ຂຽນໄດ້ແນະນຳຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພົ້ນນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 12 ຂະໜາດເອກະສານ: