ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສະຫວັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເມືອງບໍລົມສຸກກະເສີມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງເມືອງບໍລົມສຸກກະເສີມເປັນສະຖານທີ່ອັດສະຈັນ,ບໍ່ມີຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ,ບໍ່ມີຄວາມທຸກຄວາມຕາຍ,ບໍ່ມີຄວາມບາບຊົ່ວໃດໆ ຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຢູ່ໃນເມືອງນີ້ໄດ້ຄືຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: