ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນຳ້ພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ,ວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ຈາກບາບກຳແລະເວົ້າເຖິງບັນຍັດ(ສິນ)ຂໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍ້ສຳຄັນທີ່ຄວນປະຕິບັດເມື່ອເປັນຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: