ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສາສະໜາສາດ (61)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນ້ຳພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບາດກ້າວທີໜຶ່ງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ມີເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ສອນເຊັ່ນທາງສູ່ຊີວິດຫົນທາງຂ້າງໜ້າແລະບົດແນະນຳມີປະໂຫຍດສຳລັບສອນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 40 ຂະໜາດເອກະສານ: