ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເດັກ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຂອງເດັກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຣິດສະມາສທຳອິດຂອງ ໝາສະບງກ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມຮັກຄືສິ່ງທທູກຄົນຕອງການສະນນຖາເຮົາຢາກໃຫຄົນອນຮັກເຮົາ ເຮົາກຕອງເປນຄົນດີມີມາລະຍາດແລະບໍ່ເຮັດໃຫຄົນອນເສີຍໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 11 ຂະໜາດເອກະສານ: