ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເດັກລະບາຍສີ (290)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (290)
ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຮວບຮວມເອົາຕອນຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູເຊັ່ນ:ຕອນຂີ່ລາເຂົ້າເມືອງຢ່າງມີກຽດ,ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ,ອະທິຖານຢູ່ໃນສວນ,ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຂົນຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ກະສັດດາວິດສັ່ງໃຫ້ຂົນຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນເມືອງແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງກວຽນກໍ່ຢຽບກ້ອນຫີນ ຊາຍສອງຄົນຟ້າວແລ່ນໄປຈັບຫີບນັ້ນໄຟຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄໝ້ສອງຄົນນັ້ນຈົນຕາຍຍ້ອນບໍ່ໃຫ້ກຽດພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຂ້າມທະເລແດງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໂມເຊໃຫ້ແຍກທະເລແດງອອກໃຫ້ເປັນທາງຍ່າງເພື່ອໃຫ້ຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າຂ້າມໄປໄດ້ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດຈາກສັດຕູທີ່ໄລ່ມານຳຫຼັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຂ້າມທະເລແດງ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໂມເຊໃຫ້ແຍກທະເລແດງອອກໃຫ້ເປັນທາງຍ່າງເພື່ອໃຫ້ຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າຂ້າມໄປໄດ້ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດຈາກສັດຕູທີ່ໄລ່ມານຳຫຼັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 19; ລູກາ 23; ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພາບນີ້ເປັນຮູບພາບຂອງການຄຶງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເປັນວິທີການທີ່ທະຫານໂຣມັນໃຊ້ປະຫານນັກໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຮ້າຍແຮງໃນສະໄໝນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຈູດປຶ້ມຕຳລາຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງການຈູດປຶ້ມຕຳລາແລະເຄື່ອງລາງຕ່າງໆ ເພາະວ່າເມືອງເອເຟໂຊເປັນເມືອງທີ່ຈະເລີນແລະມີຄົນເຊື່ອຖືເທບພະເຈົ້າຕ່າງໆ ແຕ່ເມືອງໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ປະຊາຊົນກໍ່ເຊື່ອແລ້ວຕັດສິນໃຈທຳລາຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງທຳມະຊາດຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ,ດອກໄມ້,ແລະຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນແລະສັດໄດ້ກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຊົງສ້້າງຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບແມງກະເບື້ອທີ່ສວຍງາມ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໄດ້ຊົມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຕົກໃນຄວາມບາບ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງອາດາມແລະເອວາຕອນຢູ່ໃນສວນເອເດັນ ໄປຫຼົງເຊື່ອຄຳລໍ້ລວງຂອງງູ(ມານຊາຕານ)ແລ້ວກິນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫວງຫ້າມຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກໃນຄວາມບາບ ຖືກຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຕົກໃນຄວາມບາບ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງເອວາຕອນຢູ່ໃນສວນເອເດັນ ໄປຫຼົງເຊື່ອຄຳລໍ້ລວງຂອງງູ(ມານຊາຕານ)ອາດາມແລະເອວາເລີຍກິນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫວງຫ້າມຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກໃນຄວາມບາບ ຖືກຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຖວາຍພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີພາພຣະກຸມມານເຢຊູໄປຖວາຍຢູ່ພຣະວິຫານຕາມກົດບັນຍັດທີ່ລູກຊາຍກົກທຸກຄົນຕ້ອງຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ຫຼັງຈາກຊຳລະຕົວແລ້ວໂຢເຊບກັບມາຣີກໍ່ເອົານົກເຂົາສອງໂຕໄປເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຈະຂ້າອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນຖວາຍພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຫ້າມໄວ້ເພາະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການນຳ້ມັນຫອມເຈີມຕີນພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ເປັນອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອຍພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງ ນາງມາລີຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫອມມາພົມພຣະບາດຂອງພຣະອົງແລະເອົາຜົມຂອງຕົນເຊັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຕໍ່ໄຊຊະນະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພວກແມ່ຍິງຄົນອິດສະຣາເອນມາເຕັ້ນລຳຮ້ອງເພງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາອົບພະຍົບ ໜີລອດຈາກການໄລ່ນຳຂອງກອງທະຫານອີຢິບ ໃນທີ່ສຸດພວກສັດຕູຕາຍດິກນຳ້ໝົດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການສາ້ງພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຄົນອິດສະຣາເອນກຳລັງສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນມານະມັດສະການພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວຊ່ວຍກັນສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວຊ່ວຍກັນສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຫາປາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 1; ໂຢຮັນ 21; ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຊາວປະມົງຫາປາໃນສະໄໝກ່ອນ ເຊິ່ງລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູກໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍເປັນຊາວປະມົງມາກ່ອນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການຫາປາໄດ້ຫຼາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 5; ໂຢຮັນ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຊາວປະມົງເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍ່ເປັນລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູຫາປາໄດ້ຫຼາຍຈົນບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຍ້ອນພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເກີດການອັດສະຈັນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການອະທິຖານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 6; ລູກາ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກໍ່ໄດ້ສອນເລື່ອງການອະທິຖານແມ່ນການທູນກັບພຣະເຈົ້າໃນບ່ອນທີ່ລັບລີ້ ບໍ່ແມ່ນການທຳທ່າຢືນອະທິຖານຢູ່ກາງຕະຫຼາດຫຼືທຳມະສາລາໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຫັນແລະຍ້ອງວ່າເປັນຄົນເຄັ່ງໃນສາດສະໜາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ເປັນຮູບພາບໃນການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ໄປຢູ່ແຜ່ນດີນທີ່ພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການເຮັດກ້ອນດິນຈີ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 1; ອົບພະຍົບຫນີ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນຕົກເປັນທາດໃນອີຢິບ ພວກເຂົາຖືກເກນໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກໂດຍຫາເຟືອງຫາດີນໜຽວມາປຳ້ດີນຈີ່ ຈາກຄວາມທຸກຍາກນີ້ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍພວກເຂົາຜ່ານໂມເຊ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ການເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮວບຮວມສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນແລະກະທຳຕອນທີ່ຊົງເຮັດພຣະລາດຊະກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ກາອິນແລະອາເບັນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນກັບອາເບັນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ກາອິນຖວາຍຜົນລະປູກຈາກສວນຂອງຕົນແລະອາເບັນຖວາຍແກະຂອງຕົນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນຂອງຖວາຍຂອງອາເບັນ ເຮັດໃຫ້ກາອິນຄຽດຈຶ່ງຢາກຂ້ານ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ກາອິນແລະອາເບັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນກັບອາເບັນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ກາອິນຖວາຍຜົນລະປູກຈາກສວນຂອງຕົນແລະອາເບັນຖວາຍແກະຂອງຕົນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນຂອງຖວາຍຂອງອາເບັນ ເຮັດໃຫ້ກາອິນຄຽດຈຶ່ງຢາກຂ້ານ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ກິເດໂອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງກິເດໂອນກຳລັງທຳລາຍຮູບເຄົາລົບທີ່ປະຊາຊົນຂາບໄຫວ້ບູຊາ ຫຼັງຈາກທີ່ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າມາບອກວ່າຈະໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ນຳພາຄົນອິດສະຣາເອນແລະຊ່ວຍຕີຊະນະສັດຕູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ກຸງໂຣມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 28; ໂຣມັນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນທິວທັດຂອງກຸງໂຣມ(ປະເທດອິດຕາລີ)ໃນສະໄໝພຣະຄຳພີໃໝ່ ທີ່ເປັນສູນກາງຂອງໂລກແລະຈະເລີນທີ່ສຸດໃນສະໄໝນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂະບວນອູດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 12; ປະຖົມມະການ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຂະບວນອູດທີ່ພວມອອກເດີນທາງ ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ໃຊ້ລຳລຽງເຄື່ອງຂອງໃນທະເລຊາຍໃນພຣະຄຳພີເດີມມັກກ່າວເຖິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂະບວນເດີນທາງໄປອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຄົນອິດສະຣາເອນເດີນທາງໄປປະເທດອີຢິບ ເຊິ່ງໃຫ້ອູດແລະລາເປັນສັດລາກແກ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂັ້ນໄດສູງເຖິງສະຫວັນ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບຕອນທີ່ລາວໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ລາວເຫັນຂັ້ນໄດກ່າຍແຕ່ແຜ່ນດີນຂຶ້ນໄປເຖິງສະຫວັນແລະເຫັນທູດສະຫວັນຫຼາຍຕົນຍ່າງຂຶ້ນຍ່າງລົງ ລາວຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ບ່ອນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂັ້ນໄດສູງເຖິງສະຫວັນ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບຕອນທີ່ລາວໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນລາວເຫັນຂັ້ນໄດກ່າຍແຕ່ແຜ່ນດີນຂຶ້ນໄປເຖິງສະຫວັນແລະເຫັນທູດສະຫວັນຫຼາຍຕົນຍ່າງຂຶ້ນຍ່າງລົງ ລາວຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ບ່ອນນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງຝາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກະສັດເບັນຊັດຊາເລຂອງບາບີໂລນຈັດງານລ້ຽງໃຫຍ່ ແລ້ວລາວສັ່ງໃຫ້ເຂົາຂົນເອົາຂອງໃຊ້ໃນພຣະວິຫານພຣະເຈົ້າມາໃສ່ເຫຼົ້າດື່ມ ທັນໃດນັ້ນກໍ່ມີມືຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງຝາເຮືອນ ບໍ່ມີໃຜແປໄດ້ນອກຈາດານີເອນຄົນດຽວ ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ລົງໂທດເພາະກະສັດບໍ່ໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຂ້າມທະເລແດງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍໂມເຊໃຫ້ແຍກທະເລແດງອອກໃຫ້ເປັນທາງຍ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າຂ້າມໄປໄດ້ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດຈາກສັດຕູທີ່ໄລ່ມານຳຫຼັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄຣິສມາດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າ ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າວັນຄຣິສມາດທີ່ໄດ້ສະຫຼອງທຸກໆປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄຣິສມາດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າ ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າວັນຄຣິສມາດທີ່ໄດ້ສະຫຼອງທຸກໆປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄຣິສມາດ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າ ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າວັນຄຣິສມາດທີ່ໄດ້ສະຫຼອງທຸກໆປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄຣິສມາດ 4
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າ ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າວັນຄຣິສມາດທີ່ໄດ້ສະຫຼອງທຸກໆປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ2ເລື່ອງລາວເຫັນຕາເວັນ,ດວງເດືອນແລະດວງດາວ11ດວງມາກົ້ມຂາບລາວແລະເລື່ອງມັດເຂົ້າຂອງພວກອ້າຍກົ້ມຂາບມັດເຂົ້າຂອງລາວ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອິດສາແຕ່ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າກໍ່ຍົກລາວຂຶ້ນສູງກວ່າຄົນອື່ນແທ້ໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນຊາມາເລຍໃຈດີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງຊາຍຊາວຊາມາເລຍທີ່ກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຢິວທີ່ຖືກບາດເຈັບຍ້ອນຖືກໂຈນປຸ້ນ ຫຼັງຈາກມີຄົນທີ່ເຄັ່ງສາສະໜາຜ່ານໄປສອງຄົນແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍລາວສ່ວນຄົນຊາມາເລຍທັງພາໄປພັກໂຮງແຮມແລະຈ່າຍໃຫ້ພ້ອມ ນີ້ເປັນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄປປະຕິບັດກັບຄົນອື່ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນລົມກັບພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຢິວໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງກໍ່ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ບໍ່ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 30; ອົບພະຍົບຫນີ 3; 1ຊາມູເອນ 16; ມັດທາຍ 18; ລູກາ 15; ໂຢຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີບົດບາດໃນສັງຄົມແຕ່ພັດເປັນກລຸ່ມຄົນທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງຫຼາຍຄືກັນ ເພາະເປັນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຝູງແກະຈາກໂຈນຫຼືຈາກສັດຮ້າຍ ພຣະເຢຊູເອງກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ10:27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີບົດບາດໃນສັງຄົມແຕ່ພັດເປັນກລຸ່ມຄົນທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງຫຼາຍຄືກັນ ເພາະເປັນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຝູງແກະຈາກໂຈນຫຼືຈາກສັດຮ້າຍ ພຣະເຢຊູເອງກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະ3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 30; ອົບພະຍົບຫນີ 3; 1 ຊາມູເອນ 16; ມົດທາຍ 18; ລູກາ 15; ໂຍຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີບົດບາດໃນສັງຄົມແຕ່ພັດເປັນກລຸ່ມຄົນທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງຫຼາຍຄືກັນ ເພາະເປັນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຝູງແກະຈາກໂຈນຫຼືຈາກສັດຮ້າຍ ພຣະເຢຊູເອງກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະອູ້ມແກະນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 18; ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະທີ່ອູ້ມແກະຂອງຕົນເປັນຮູບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງແກະທີ່ອ່ອນແອຫຼືໂຕທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ມີບາງໂຕທີ່ຫຼົງທາງເຈົ້າຂອງກໍ່ຕ້ອງອອກໄປນຳຫາຈົນພົບ ພຣະເຢຊູກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄົນຫວ່ານພືດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 13; ມາຣະໂກ 4; ລູກາ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຜູ້ຊາຍກຳລັງຫວ່ານເມັດພືດທີ່ທົ່ງນາ ເປັນຄຳອຸປະມາຂອງພຣະເຢຊູທີ່ສອນປະຊາຊົນເວົ້າເຖິງເມັດພືດ4ຊະນິດ ທີ່ເປັນຄວາມເຊື່ອໃນຂ່າວປະເສີດ4ແບບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ງານແຕ່ງານທີ່ບ້ານການາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຍຮັນ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູແລະພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງໄປງານແຕ່ງງານທີ່ບ້ານການາແຕ່ເມື່ອເຫຼົ້າອະງຸ່ນໝົດ ພຣະອົງກໍ່ບອກໃຫ້ຄົນໃຊ້ຕັກນຳ້ມາໃສ່ໄຫຈົນເຕັມ6ໄຫແລ້ວນຳ້ກໍ່ເປັນເຫຼົ້າອະງຸ່ນນີ້ເປັນການອັດສະຈັນເທື່ອທຳອິດຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ງູຂອງໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າບອກໂມເຊແລະອາໂຣນໄປຫາຟາໂຣ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຄົນອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ ອາໂຣນໂຍນໄມ້ເທົ້າລົງພື້ນແລ້ວກາຍເປັນງູ ພວກນັກປາດແລະໝໍມົນຂອງອີຢິບກໍ່ເຮັດໄດ້ຄືກັນແຕ່ງູຂອງໂມເຊກືນກິນງູຂອງພວກນັ້ນໝົດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ງົວຂອງເອລີຊາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເອລີຊາທຳອິດລາວເປັນຊາວນາທີ່ພວມໄຖນາຢູ່ ແຕ່ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ລາວກໍ່ຂ້າງົວເຜົາບູຊາພຣະເຈົ້າແລ້ວກໍ່ຕິດຕາມພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຈາກຮາງຫຍ້າເຖິງໄມ້ກາງແຂນເຖິງພຣະບັນລັງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ສັນຍາລັກທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ດີເຊິ່ງກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູທີ່ສະເດັດມາບັງເກີດໃນໂລກນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າແລະຍອມຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບເຮົາ ຊົງປະທັບຢູ່ບັນລັງຢ່າງມີກຽດເພື່ອພິພາກສາມວນມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊັກຂ່າຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູໄປເມືອງເຢຣິໂຄມີນາຍດ່ານພາສີທີ່ຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງຊື່ຊັກຂ່າຍລາວຢາກເຫັນພຣະເຢຊູແຕ່ມີຄົນໜາແໜ້ນແລະຕົນກໍ່ເປັນຄົນເຕ້ຍຈຶ່ງໄດ້ປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູກໍ່ໄປພັກຢູ່ບ້ານລາວແລະລາວກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລ້ວເປັນຄົນດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊັກຂ່າຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູໄປເມືອງເຢຣິໂຄມີນາຍດ່ານພາສີທີ່ຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງຊື່ຊັກຂ່າຍລາວຢາກເຫັນພຣະເຢຊູແຕ່ມີຄົນໜາແໜ້ນແລະຕົນກໍ່ເປັນຄົນເຕ້ຍຈຶ່ງໄດ້ປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູກໍ່ໄປພັກຢູ່ບ້ານລາວແລະລາວກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລ້ວເປັນຄົນດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊັກຂ່າຍ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູໄປເມືອງເຢຣິໂຄມີນາຍດ່ານພາສີທີ່ຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງຊື່ຊັກຂ່າຍລາວຢາກເຫັນພຣະເຢຊູແຕ່ມີຄົນໜາແໜ້ນແລະຕົນກໍ່ເປັນຄົນເຕ້ຍຈຶ່ງໄດ້ປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູກໍ່ໄປພັກຢູ່ບ້ານລາວແລະລາວກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລ້ວເປັນຄົນດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊັກຂ່າຍ 4
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູໄປເມືອງເຢຣິໂຄມີນາຍດ່ານພາສີທີ່ຮັ່ງມີຄົນໜຶ່ງຊື່ຊັກຂ່າຍລາວຢາກເຫັນພຣະເຢຊູແຕ່ມີຄົນໜາແໜ້ນແລະຕົນກໍ່ເປັນຄົນເຕ້ຍຈຶ່ງໄດ້ປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູກໍ່ໄປພັກຢູ່ບ້ານລາວແລະລາວກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລ້ວເປັນຄົນດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊາຍໜຸ່ມ່ແລ່ນໜີຈາກພວກທະຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງຊາຍຄົນຫນື່ງທີ່ກຳລັງແລ່ນປົບໜີພວກທະຫານໃນຄືນທີ່ພວກເຂົາມາຈັບພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນມາຣະໂກລູກສິດຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊາມູເອນຍັງນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ຊາມູເອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ຂອງລາວພາໄປຫາເອລີຜູ້ເປັນປະໂລຫິດເພື່ອຖວາຍຊາມູເອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊາມູເອນຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາມູເອນທີ່ມາຮັບໃຊ້ຮັບຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍເມື່ອລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນລາວກໍ່ເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊາມູເອນເອົານຳ້ມັນເຈີມດາວິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າບອກຊາມູເອນໃຫ້ໄປເຈີມດາວິດເປັນກະສັດປົກຄອງຄົນອິດສະຣາເອນຕໍ່ຈາກຊາອູນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊາມູເອນໄປຫາເອລີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1 ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ຊາມູເອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ຂອງລາວພາໄປຫາເອລີຜູ້ເປັນປະໂລຫິດເພື່ອຖວາຍຊາມູເອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊີເມໂອນແລະນາງອານາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຊີເມໂອນເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າສຳແດງໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າຕົນຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ ສ່ວນນາງຮັນນາກໍ່ເປັນຜູ້ທຳນວາຍທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະວິຫານເວລານີ້ນາງກໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະກຸມມານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຊີເມໂອນໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊີເໂອນອຸ້້ມພຣະກຸມມານເຢຊູດ້ວຍຄວາມຍິນດີເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສັນຍາວ່າລາວຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຍິງຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຢິວທີ່ຕົກເປັນທາດ ນາງກຳລັງບອກເມຍຂອງນາອາມານວ່າ ມີຄົນຊື່ເອລີຊາຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະສາມາດປົວນາອາມານໃຫ້ເຊົາຈາກພະຍາດຂີ້ທູດໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຍິງຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຢິວທີ່ຕົກເປັນທາດ ນາງກຳລັງບອກວ່າມີຄົນຊື່ເອລີຊາຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະສາມາດປົວນາອາມານໃຫ້ເຊົາຈາກພະຍາດຂີ້ທູດໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຍິງຊາມາເລຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຍິງຊາວຊາມາເລຍມາຕັກນຳ້ ຕອນສວຍແດດຮ້ອນບໍ່ມີໃຜມາຕັກຈຶ່ງໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ ຫຼັງຈາກທີ່ສົນທະນາກັນແລ້ວກໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ ນາງກໍ່ເຊື່ອແລະຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປບອກປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງໃຫ້ຮູ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຍິງຊາມາເລຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຍິງໄທຊາມາເລຍມາຕັກນຳ້ ຕອນສວຍແດດຮ້ອນບໍ່ມີໃຜມາຕັກຈຶ່ງໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ ຫຼັງຈາກທີ່ສົນທະນາກັນແລ້ວກໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ ນາງກໍ່ເຊື່ອແລະຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປບອກປະຊາຊົນຢູ່ໃນເມືອງໃຫ້ຮູ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຍິງສາວບໍລິສຸດ10ຄົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເວົ້າເຖິງຍິງສາວບໍລິສຸດ10ຄົນຖືຕະກຽງມາລໍຖ້າຮັບຂະບວນເຈົ້າບ່າວເພື່ອເຂົ້າໄປຮ່ວມງານແຕ່ງງານ ມີ5ຄົນທີ່ສະຫຼາດຕຽມນຳ້ມັນມາເພື່ອເຕີມແລະອີກ5ຄົນຖືວ່າເປັນຄົນໂງ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕຽມນຳ້ມັນ 5ຄົນນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດານີເອນຢູ່ໃນຖຳ້ສິງ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດານິເອນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງແດນ ຍ້ອນຖືກໃສ່ຮ້າຍລາວຈຶ່ງຖືກຈັບໂຍນລົງຖຳ້ສິງ ແຕ່ສິງກໍ່ບໍ່ທຳຮ້າຍລາວ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດານີເອນຢູ່ໃນຖຳ້ສິງ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດານິເອນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງແດນ ຍ້ອນຖືກໃສ່ຮ້າຍລາວຈຶ່ງຖືກຈັບໂຍນລົງຖຳ້ສິງ ແຕ່ສິງກໍ່ບໍ່ທຳຮ້າຍລາວ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດານີເອນຢູ່ໃນຖຳ້ສິງ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດານິເອນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ຕ່າງແດນ ຍ້ອນຖືກໃສ່ຮ້າຍລາວຈຶ່ງຖືກຈັບໂຍນລົງຖຳ້ສິງ ແຕ່ສິງກໍ່ບໍ່ທຳຮ້າຍລາວ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດລາວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດ ກັບສາຍສະລິງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດາວິດຖືສາຍສະລິງ ເປັນອຸປະກອນທີ່ຄົນລ້ຽງແກະໃຊ້ເອົາກ້ອນຫີນໃສ່ແລ້ວຂວ່າງໃສ່ແກະໂຕທີ່ມັນຂີ້ດື້ ແລະຍັງໃຊ້ເປັນອາວຸດອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍດາວິກຊະນະຍັກໂກລິອັດກໍ່ຍ້ອນໃຊ້ອາວຸດນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດກັບນາທັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ເປັນຕອນທີ່ກະສັດດາວິດ ໄດ້ເຮັດຜິດຍ້ອນວາງແຜນຂ້າອູຣິອາຕາຍແລ້ວເອົານາງບັດເຊບາມາເປັນເມຍຂອງຕົນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງສົ່ງນາທັນໃຫ້ມາແຈ້ງໂທດຕໍ່ດາວິດໃນຄວາມບາບນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດກັບພິນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດາວິດຕອນທີ່ຍັງໜຸ່ມລາວເປັນຄົນລ້ຽງແກະໂດຍໃຊ້ພິນເປັນເຄື່ອງດົນຕີທີ່ດິດບັນເລງ ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດກັບໂກລິອັດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ດາວິດເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອັດທີ່ເປັນຄົນຍັກທີ່ທຸກຄົນຍ້ານກົວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວິດຂ້າຍັກໄດ້ ດ້ວຍກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວໃສ່ສາຍສະລິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດກັບໂກລິອັດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ດາວິດເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອັດທີ່ເປັນຄົນຍັກທີ່ທຸກຄົນຍ້ານກົວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວິດຂ້າຍັກໄດ້ ດ້ວຍກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວໃສ່ສາຍສະລິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດກັບໂກລິອັດ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ດາວິດເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອັດທີ່ເປັນຄົນຍັກທີ່ທຸກຄົນຍ້ານກົວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວິດຂ້າຍັກໄດ້ ດ້ວຍກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວໃສ່ສາຍສະລິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງດາວິດຕອນທີ່ລາວຍັງໜຸ່ມກໍ່ເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່ ຍ້ອນລາວຮັກພຣະເຈົ້າແລະເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຝູງແກະຢ່າງດີ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງດາວິດຕອນທີ່ລາວຍັງໜຸ່ມກໍ່ເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່ ຍ້ອນລາວຮັກພຣະເຈົ້າແລະເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຝູງແກະຢ່າງດີ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຕອນເອຊາວແລະຢາໂຄບຍັງນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບຕອນທີ່ເອຊາວແລະຢາໂຄບຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ເອຊາວມັກການລ່າສັດແຕ່ຢາໂຄບມັກຊ່ວຍແຕ່ແມ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຕັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຕີໂມທຽວກັບແມ່ແລະແມ່ຕູ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2 ທິໂມທີ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນຕີໂມທຽວຍັງນ້ອຍທັງແມ່ແລະແມ່ຕູ້ຂອງລາວ ມັກສອນເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຳພີໃຫ້ແກ່ຕີໂມທຽວ ລາວກໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງເມື່ອລາວໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ພຣະຄຳພີແລະສອນຄົນອື່ນໄດ້ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຕົ້ນໄມ້ດີ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳສອນໃນພຣະຄຳພີທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້ດີທີ່ເປັນໝາກດົກ ໝາຍເຖິງຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເກີດຜົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທະຫານຍາມປາກອຸບໂມງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງທະຫານໂຣມັນ ຢືນຍາມປາກອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູເພາະພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູມາລັກເອົາສົບພຣະອົງໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທະຫານໂຣມັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງທະຫານໂຣມັນທີ່ມີການແຕ່ງກາຍແລະມີອາວຸດໃນສະໄໝຂອງພຣະຄຳພີໃໝ່ຖືວ່າເປັນທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີລະບຽບເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທູດສະຫວັນທີ່ອຸບໂມງຝັງສົບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທູດສະຫວັນມາບອກນາງມາຣີ ຊາວມັກດາລາວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ທູດສະຫວັນຢູ່ທີ່ອຸບໂມງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບທູດສະຫວັນສອງຕົນທີ່ຢູ່ໃນອຸບໂມງບ່ອນວາງສົບຂອງພຣະເຢຊູ ບອກບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເຮັບເຣີ 12; ພຣະນິມິດ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະະຈົ້າໄດ້ພິພາກສາລົງໂທດຄົນບາບແລະມານຊາຕານແລ້ວ ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄຳແລະເພັດນິນຈິນດານີ້ກໍ່ຈະລົງມາເຊິ່ງພຣະເຈົ້າເປັນກະສັດຜູ້ປົກຄອງແລະຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູກໍ່ຈະໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງບັດເຊບາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງນາງບັດເຊບາເມຍຂອງອຸຣິອາກຳລັງອາບນຳ້ ເມື່ອກະສັດດາວິດເຫັນກໍ່ຢາກໄດ້ມາເປັນເມຍແລ້ວກະທຳບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງຣຸດເກັບຮວງເຂົ້າເຮ່ຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ເປັນຍິງໝ້າຍພວມໄປເກັບເຂົ້າເຮ່ຍຢູ່ນາຂອງໂບອາດ ນາງເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຍ່າຢ່າງດີ ເພາະນາງຮັກພຣະເຈົ້າມີຊີວິດທີ່ອົດທົນ,ສັດຊື່ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ອວຍພອນນາງໄດ້ແຕ່ງງານກັບໂບອາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງຣຸດເກັບຮວງເຂົ້າເຮ່ຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ເປັນຍິງໝ້າຍພວມໄປເກັບເຂົ້າເຮ່ຍຢູ່ນາຂອງໂບອາດ ນາງເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຍ່າຢ່າງດີ ເພາະນາງຮັກພຣະເຈົ້າມີຊີວິດທີ່ອົດທົນ,ສັດຊື່ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ອວຍພອນນາງໄດ້ກັບໂບອາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງຣຸດໄດ້ລູກຊາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນາງຣຸດທີ່ພຣະເຈົ້າອວຍພອນນາງໃຫ້ໄດ້ແຕ່ງງານກັບໂບອາດແລ້ວໄດ້ລູກຊາຍແລະນາໂອມີຜູ້ເປັນແມ່ຍ່າກໍ່ດີໃຈຫຼາຍທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ປະຖິ້ມນາງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງລີເດຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງນາງລີເດຍທີ່ເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງຢູ່ເມືອງຟີລີປອຍ ນາງເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍ ນາງມັກມາອະທິຖານຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງເອຊະເທີຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊະເທີ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງນາງເອຊະເທີຜູ້ເປັນຄົນຢິວທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ເປັນພະລາຊະນີທີ່ງົດງາມແລະເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງເອັດຊະເທີແລະກະສັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊະເຕີ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນາງເອຊະເທີຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດນາງຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງອວຍພອນນາງໃຫ້ເປັນພະລາຊະນີທີ່ກະສັດຮັກຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນາງໂຣດາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄືນໜຶ່ງຂະນະທີ່ພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນກຳລັງອະທິຖານເພື່ອເປໂຕທີ່ຕິດຄຸກຢູ່ ນາງໂຣດາໄດ້ຍິນສຽງເປໂຕມາຢືນເຄາະປະຕູນາງດີໃຈຫຼາຍຟ້າວແລ່ນໄປບອກພີ່ນ້ອງຈົນລືມເປີດປະຕູໃຫ້ລາວ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍລາວອອກມາຈາກຄຸກຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນຳ້ຖ້ວມໂລກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 7; ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າລ້າງໂລກເພາະມວນມະນຸດເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວຊ້າພຣະອັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນຳ້ຖ້ວມໂລກ ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອເທົ່ານັ້ນທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນຳ້ອອກມາຈາກໂງ່ນຫີນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນເດີນທາງຢູ່ໃນທະເລຊາຍອັນແຫ້ງແລ້ງ ເມື່ອພວກເຂົາຫິວນຳ້ກໍ່ພາກັນຈົ່ມໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະເວົ້າໃຫ້ໂມເຊ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ໃຫ້ໂມເຊເອົາໄມ້ເທົ້າໄປຕີໂງ່ນຫີນແລ້ວກ່ໍໍມີນຳ້ໄຫຼອອກມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ດຶ່ມກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນິມິດຂອງເປໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປໂຕເຫັນນິມິດນີ້ເຖິງ3ຄັ້ງທີ່ມີສັດຕ່າງໆຢູ່ໃນຜ້າຜືນໃຫຍ່ຢ່ອນລົງມາຈາກຟ້າແລ້ວບອກໃຫ້ລາວກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ນົກກາງແກບິນກັບມາເຮືອໂນອາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ຫຼາຍມື້ແລະເມື່ອນຳ້ລົດລົງແລ້ວໂນອາກໍ່ປ່ອຍນົກກາງແກໂຕໜຶ່ງອອກໄປສຳຫຼວດເບິ່ງວ່ານຳ້ແຫ້ງຫຼາຍປານໃດ ນົກໂຕນັ້ນກໍ່ຄາບເອົາໃບໄມ້ກັບມາໃຫ້ເບິ່ງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ບັນຍັດສິບຂໍ້ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 20; ພຮະບັນຍັດສອງ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂມເຊຖືແຜ່ນຫີນສອງແຜ່ນທີ່ໄປຮັບຈາກພຣະເຈົ້າເທິງພູຊີນາຍ ໃນນັ້ນບັນທຶກບັນຍັດຂອງພຣະອົງສິບຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເຊື່ອຟັງມີຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດແລະປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ບັນຍັດສິບຂໍ້ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 20; ພຣະບັນຍັດສອງ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂມເຊຖືແຜ່ນຫີນສອງແຜ່ນທີ່ໄປຮັບຈາກພຣະເຈົ້າເທິງພູຊີນາຍ ໃນນັ້ນບັນທຶກບັນຍັດຂອງພຣະອົງສິບຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເຊື່ອຟັງມີຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດແລະປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ບັນຍັດສິບຂໍ້ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 20; ພຣະບັນຍັດສອງ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂມເຊຖືແຜ່ນຫີນສອງແຜ່ນທີ່ໄປຮັບຈາກພຣະເຈົ້າເທິງພູຊີນາຍ ໃນນັ້ນບັນທຶກບັນຍັດຂອງພຣະອົງສິບຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເຊື່ອຟັງມີຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດແລະປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ບັນຍັດສິບຂໍ້ 4
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 20; ພຣະບັນຍັດສອງ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂມເຊແລະແຜ່ນຫີນສອງແຜ່ນທີ່ໄປຮັບຈາກພຣະເຈົ້າເທິງພູຊີນາຍ ໃນນັ້ນບັນທຶກບັນຍັດຂອງພຣະອົງສິບຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເຊື່ອຟັງມີຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດແລະປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ບາຣະຕີມາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 10; ລູກາ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຜູ້ຊາຍຕາບອດຊື່ບາຣະຕີມາຍ ທີ່ເປັນຂໍທານຢູ່ແຄມທາງແລະມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວເຊົາຕາບອດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ປະຊາຊົນຕັ້ງໃຈຟັງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງປະຊາຊົນທີ່ມາຟັງພຣະເຢຊູສັ່ງສອນຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ ເພາະພຣະອົງສອນດ້ວຍສິດທິອຳນາດແລະຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງເປັນຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ປະໂລຫິດປຶກສາເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວກປະໂລຫິດປຶກສາຫາລືກັນເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຫາຫົນທາງທີ່ຈະກຳຈັດພຣະອົງເພາະປະຊາຊົນພາກັນໄປຕິດຕາມພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວຈະເກີດເປັນບັນຫາໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ປິລາດລ້າງມື
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ການລ້າງມືຂອງປິລາດຍ້ອນລາວໄດ້ສອບສວນພຣະເຢຊູແລ້ວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະອົງມີຄວາມຜິດຫຍັງ ແຕ່ພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ລາວຕັດສິນປະຫານພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ປຸ້ນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຂາວຄາວ 36; 2ກະສັດ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທະຫານບາບີໂລນມາໂຈນຕີເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດມີຄ່າໃນພຣະວິຫານ ຍ້ອນຄົນອິດສະຣາເອນເຮັດບາບບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າພຣະອົງຈຶ່ງລົງໂທດພວກເຂົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຢ່ອນລົງມາຈາກຫຼັງຄາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 5; ມາຣະໂກ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ຕຽງນອນ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວສີ່ຄົນຊ່ວຍກັນຫາມໄປໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ຄົນເຕັມພວກເຂົາຈຶ່ງຂຶ້ນຫຼັງຄາເຈາະເປັນປ່ອງແລ້ວຢ່ອນລາວລົງມາໃຫ້ພຣະເຢຊູປົວ ໃນທີ່ສຸດຄົນນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຜູ້ໄຖ່ໂຕນາງຣຸດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຣຸດ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂບອາດຂະນະທີ່ລາວກຳລັງໄຖ່ຕົວນາງຣຸດຕາມທຳນຽມຂອງຄົນຢິວ ຕ້ອງເອົາເກີບມາແລ້ວໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ສະຫຼະສິດຖົ່ມນຳ້ລາຍໃສ່ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງຣຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານຂາດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານທີ່ກັ້ນບ່ອນທີ່ບໍລິສຸດທີ່ສຸດຂາດອອກເປັນສອງແຜ່ນ ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູເສຍຊີວິດຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຝູງກົບໃນອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຝູງກົບທີ່ອອກມາຢູ່ເຕັມບ້ານເຮືອນທົ່ວປະເທດອີຢິບເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນໄພພິບັດ10ປະການທີ່ພຣະເຈົ້າ ຊ່ວຍໂມເຊຕໍ່ສູ້ກັບຄົນປະເທດນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຝູງແກະກັບຝູງແບ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະອົງເວົ້າເຖິງເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາຄັ້ງທີ່ສອງຈະພິພາກສາມະນຸດເຊິ່ງແຍກຄົນທີ່ເຊື່ອ ອອກຈາກຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຄືກັບການແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູຕອນທີ່ພຣະອົງເປັນເດັກ ພຣະອົງໄປນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະວິຫານແລະຕັ້ງໃຈຟັງຄຳສອນໃນພຣະຄຳພີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະຄຳພີ,ພີທີກຳແລະການອະທິຖານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກດີຄືພຣະຄຳພີ,ພີທີກຳ(ການຖວາຍ,ພີທີສີນມະຫາສະໜິດ)ແລະການອະທິຖານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະຄຳພີແລະໄມ້ກາງແຂນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບພຣະຄຳພີທີ່ເປັນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປິດເຜີຍນຳ້ພຣະໄທຂອງພຣະອົງ ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຍອມຕາຍເພື່ອເຮົາເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາໃນພຣະຄຳພີສຳເລັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຈົ້າສ້າງໂລກໃນມື້ຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມແລະສົມບູນພາຍໃນ 6 ວັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູກຳລັງຢືນອະທິຖານຢູ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູກັບຊາຍທີ່ນັ່ງຄູ່ເຂົ່າອ້ອນວອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 17; ມາຣະໂກ 9; ລູກາ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມານັ່ງຄຸກເຂົ່າອ້ອນວອນພຣະເຢຊູ ໃຫ້ຊ່ວຍຮັກສາລູກຊາຍຂອງລາວທີ່ຖືກຜີເຂົ້າ ເຊິ່ງລາວຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດຊ່ວຍໄດ້ນອກຈາກພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູກັບພວກເດັກນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ່ພຣະເຢຊູກຳລັງໂອ້ລົມກັບພວກເດັກນ້ອຍ ພຣະອົງຮັກແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພວກເຂົາເພາະຄົນທີ່ຈະເຂົ້າແຜ່ນດິນສະຫວັນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູພວມຖືກຄືງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນຢ່າງທໍລະມານແລະທັງຖືກພວກສັດຕູເຍາະເຍີ້ຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄົນກ່າວຫາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 22; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບແລະຖືກທໍລະມານແລ້ວກໍ່ຍັງຖືກຄົນກ່າວຫາວ່າເປັນຄົນຊົ່ວເປັນຄົນເຮັດຜິດຕ່າງໆນາໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຖືກທະຫານຈັບໄປສອບສອນກ່ອນຈະຖືກເອົາໄປຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບຢູ່ສວນເກັດສາມາເນ ຍ້ອນຖືກຢູດັດທີ່ເປັນລູກສິດຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະອົງທໍລະຍົດ ໂດຍພາທະຫານແລະພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາມາຈັບໃນຄືນນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າພວກລູກສິດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພວກລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູມາໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ ອັດປະຕູໃສ່ໄລໄວ້ເພາະຢ້ານພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາຈັບໄປຂ້າແລ້ວພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍກໍ່ມາປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນແລະກ້າຫານປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າພວກລູກສິດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຍຮັນ 20; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພວກລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູມາໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ ອັດປະຕູໃສ່ໄລໄວ້ເພາະຢ້ານພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາຈັບໄປຂ້າ ແລ້ວພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍກໍ່ມາປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນແລະກ້າຫານປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວທີ່ແຄວ້ນຄາລີເລ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງກໍ່ປະກົດຕົວໃຫ້ພວກລູກສິດເຫັນແລະຄັ້ງນີ້ກໍ່ຢູ່ແຄມທະເລຄາລີເລ ເພື່ອໂອ້ລົມແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ພວກລູກສິດ ເພື່ອເຮັດວຽກຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ5000ຄົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 14; ມັດທາຍ 15; ມາຣະໂກ 6; ລູກາ 9; ໂຢຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ5000ຄົນ (ບໍ່ນັບແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ) ດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕ ຈົນອີ່ມໝົດທຸກຄົນແລະຍັງເຫຼືອອີກ12ກະບຸງເຕັມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສວມມົງກຸດໜາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພຣະເຢຊູຫຼັງຈາກທີ່ຖືກພວກທະຫານໂຣມທຸບຕີທໍລະມານແລ້ວ ພວກເຂົາກໍ່ເອົາມຸງກຸດໜາມສຸບໃສ່ຫົວ,ເອົາເສື້ອມາຄຸມໂຕ,ແລະໃຫ້ຖືກໄມ້ເທົ້າ ເປັນການເຮັດເຍາະເຍີ້ຍວ່າເປັນກະສັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 1; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນຕໍ່ໜ້າພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງ ຫຼັງຈາກທີ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະຢູ່ກັບພວກເຂົາ40ມື້ແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 1; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນຕໍ່ໜ້າພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງ ຫຼັງຈາກທີ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະຢູ່ກັບພວກເຂົາ40ມື້ແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 24; ກິດຈະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນຕໍ່ໜ້າພວກລູກສິດຂອງພຣະອົງ ຫຼັງຈາກທີ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະຢູ່ກັບພວກເຂົາ40ມື້ແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າເມືອງຢ່າງມີກຽດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 21; ມາຣະໂກ 11; ລູກາ 19; ໂຢຮັນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຂີ່ລາສະເດັດເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງມີກຽດ ມີປະຊາຊົນຖືກໃບຕານຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະອົງ ຕະຫຼອດທາງກໍ່ມີຄົນເອົາໃບຕານເອົາຜ້າປູເປັນທາງໃຫ້ພຣະອົງຍ່າງໄປ ເປັນສັນຍາລັກການຕ້ອນຮັບພຣະເມຊີອາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າເມືອງຢ່າງມີກຽດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 21; ມາຣະໂກ 11; ລູກາ 19; ໂຢຮັນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຂີ່ລາສະເດັດເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງມີກຽດ ມີປະຊາຊົນຖືກໃບຕານຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະອົງ ຕະຫຼອດທາງກໍ່ມີຄົນເອົາໃບຕານເອົາຜ້າປູເປັນທາງໃຫ້ພຣະອົງຍ່າງໄປ ເປັນສັນຍາລັກການຕ້ອນຮັບພຣະເມຊີອາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າເມືອງຢ່າງມີກຽດ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 21; ມາຣະໂກ 11; ລູກາ 19; ໂຢຮັນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຂີ່ລາສະເດັດເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງມີກຽດ ມີປະຊາຊົນຖືກໃບຕານຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະອົງ ຕະຫຼອດທາງກໍ່ມີຄົນເອົາໃບຕານເອົາຜ້າປູເປັນທາງໃຫ້ພຣະອົງຍ່າງໄປ ເປັນສັນຍາລັກການຕ້ອນຮັບພຣະເມຊີອາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 12; ມັດທາຍ 21; ມາຣະໂກ 11; ລູກາ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູກຳລັງຂີ່ລາເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງມີກຽດ ຕາມພຣະຄຳພີເດີມທີ່ໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ກໍ່ສຳເລັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູອວຍພອນເດັກນ້ອຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 19; ມາຣະໂກ 10; ລູກາ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກຳລັງຢູ່ນຳພວກເດັກນ້ອຍພຣະອົງອວຍພອນພວກເຂົາເພາະພຣະອົງຮັກແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພວກເຂົາ ເຊິ່ງຄົນທີ່ຈະເຂົ້າແຜ່ນດິນສະຫວັນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູອວຍພອນເດັກນ້ອຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 19; ມາຣະໂກ 10; ລູກາ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກຳລັງອວຍພອນເດັກນ້ອຍເພາະພຣະອົງຮັກແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພວກເຂົາ ເຊິ່ງຄົນທີ່ຈະເຂົ້າແຜ່ນດິນສະຫວັນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູອ່ານພຣະຄຳພີໃນທຳມະສາລາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 13; ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 4; ໂຢຮັນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກຳລັງເປີດອ່ານພຣະຄຳພີຢູ່ທຳມະສາລາຂອງຄົນຢິວ ພຣະອົງອື່ນໃນພຣະທຳເອຊາຢາທີ່ກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະສະເດັດມາແລະພຣະເຢຊູກໍ່ບອກຜູ້ຟັງວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ນັ້ນແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 3; ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 3; ໂຢຮັນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາທີ່ແມ່ນຳ້ຈໍແດນກັບໂຢນຮັນບັບຕິສະໂຕ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄມ່ຄວາມຜິດບາບແຕ່ພຣະອົງກໍ່ເຮັດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ທີ່ສະແດງເຖິງການກັບໃຈຈາກບາບແລະຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 3; ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 3; ໂຢຮັນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາທີ່ແມ່ນຳ້ຈໍແດນກັບໂຢນຮັນບັບຕິສະໂຕ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄມ່ຄວາມຜິດບາບແຕ່ພຣະອົງກໍ່ເຮັດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ທີ່ສະແດງເຖິງການກັບໃຈຈາກບາບແລະຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 3; ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 3; ໂຢຮັນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາທີ່ແມ່ນຳ້ຈໍແດນກັບໂຢນຮັນບັບຕິສະໂຕ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄມ່ຄວາມຜິດບາບແຕ່ພຣະອົງກໍ່ເຮັດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ທີ່ສະແດງເຖິງການກັບໃຈຈາກບາບແລະຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບໂປໂລ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ມີຊື່ເດີມວ່າໂຊໂລ ລາວເຄີຍເປັນຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງໄປເມືອງດາມັສກັດ ພຣະເຢຊູກໍ່ເວົ້າກັບລາວ ລາວຈຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບໂປໂລ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ມີຊື່ເດີມວ່າໂຊໂລ ລາວເຄີຍເປັນຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງທາງໄປເມືອງດາມັສກັດ ພຣະເຢຊູກໍ່ເວົ້າກັບລາວ ລາວຈຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນໄປພູໂກລະໂກທາ ພຣະອົງອິດເມື່ອຍຫຼາຍເພາະຖືກທໍລະມານ ຈົນທານຫານໂຣມລຳຄານຈຶ່ງເກນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງມາຊ່ວຍແບກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູພວມແບກໄມ້ກາງແຂນ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ພຣະອັງຈຶ່ງຍອມທົນທຸກຈົນຍອມຕາຍເພື່ອພວກເຮົາທັ້ງໆທີ່ພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບມືໃຫ້ເບິ່ງຮອຍຕະປູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວມາປະກົດຕໍ່ພວກລູກສິດແຕ່ມີບາງຄົນຍັງສົງໄສຢູ່ ພຣະອົງຈຶ່ງແບມືທີ່ມີຮອຍຕະປູໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງພວກເຂົາຈຶ່ງເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະນີໂກເດມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູກຳລັງນັ່ງສົນທະນາກັບນີໂກເດມ ເຊິ່ງເປັນຄົນໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການສະພາຄົນຢິວ ລາວມີຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູແຕ່ພຣະອົງກໍ່ສອນລາວເລື່ອງການບັງເກີດໃໝ່ຈຶ່ງຈະເຂົ້າສະຫວັນໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະປິລາດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ປິລາດທີ່ເປັນເຈົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານໂຣມກຳລັງສອບສວນພຣະເຢຊູຍ້ອນພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ຕັດສິນປະຫານ ແຕ່ລາວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະປິລາດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ປິລາດທີ່ເປັນເຈົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານໂຣມກຳລັງສອບສວນພຣະເຢຊູຍ້ອນພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ຕັດສິນປະຫານ ແຕ່ລາວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣເຢຊູຫ້າມລົມພາຍຸ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 4; ລູກາ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູຫ້າມລົມພາຍຸໃນທະເລແລ້ວລົມແລະຄື້ນມັນກໍ່ຢຸດ ເພາະພຣະເຢຊູມີລິດອຳນາດເໜືອທຳມະຊາດ ຈົນພວກລູກສິດພາກັນປະຫຼາດໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພຣເຢຊູຫ້າມລົມພາຍຸ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 8; ມາຣະໂກ 4
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູຫ້າມລົມພາຍຸໃນທະເລແລ້ວລົມແລະຄື້ນມັນກໍ່ຢຸດເພາະພຣະເຢຊູມີລິດອຳນາດເໜືອທຳມະຊາດ ຈົນພວກລູກສິດພາກັນປະຫຼາດໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພວກຜູ້ຍິງທີ່ອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມົດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວກຜູ້ຍິງທີ່ພາກັນເອົານຳ້ມັນຫອມເພື່ອມາຫົດສົງສົບຂອງພຣະເຢຊູໃນມື້ທີສາມ ແຕ່ເມື່ອມາເຖິງອຸບໂມງກໍ່ເປີດອອກເພາະພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພວກໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມົດທາຍ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພວກໂຫຣາຈານ3ຄົນທີ່ເດີນທາງໄກມາຈາກທິດຕາເວັນອອກມາຂາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະກຸມມານເຢຊູແລະພວກເຂົາກໍ່ເອົາຂອງຂວັນມາຖວາຍພຣະອົງພ້ອມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພວກໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພວກໂຫຣາຈານ3ຄົນທີ່ເດີນທາງໄກມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ພວກເເຂົາເດີນທາງຕິດຕາມດາວດວງໜຶ່ງໄປຈົນເຖິງບ່ອນທີ່ພຣະກຸມມານເຢຊູຢູ່ ແລ້ວເຂົ້າໄປຂາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ພວກໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພວກໂຫຣາຈານ3ຄົນທີ່ເດີນທາງໄກມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ພວກເເຂົາເດີນທາງຕິດຕາມດາວດວງໜຶ່ງໄປຈົນເຖິງບ່ອນທີ່ພຣະກຸມມານເຢຊູຢູ່ ແລ້ວເຂົ້າໄປຂາບໄຫວ້ນະມັດສະການພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຟີລິບແລະຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຟີລິບໄປປະກາດກັບຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ ທີ່ກຳລັງເດີນທາງກັບຈາກການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ຟີລິບອະທິບາຍພຣະຄຳພີໃຫ້ລາວຟັງລາວຈຶ່ງຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຟີລິບແລະຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຟີລິບໄປປະກາດກັບຂັນທີຊາວເອທິໂອເປຍ ທີ່ກຳລັງເດີນທາງກັບຈາກການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ຟີລິບອະທິບາຍພຣະຄຳພີໃຫ້ລາວຟັງລາວຈຶ່ງຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມາທາແລະມາຣີ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ມາທາແລະມາຣີ ສອງເອື້ອຍນ້ອງເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າມາທາມັກສົນລະວົນຢູ່ກັບການຫາຂອງກິນໃຫ້ແຂກແຕ່ມາຣີມັກຟັງພຣະຄຳທີ່ພຣະເຢຊູສອນ ພຣະອົງບອກວ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມາທາແລະມາຣີ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ມາທາແລະມາຣີສອງເອື້ອຍນ້ອງເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ມາທາມັກສົນລະວົນຢູ່ກັບການຫາຂອງກິນໃຫ້ແຂກແຕ່ມາຣີມັກຟັງພຣະຄຳທີ່ພຣະເຢຊູສອນ ພຣະອົງບອກວ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມານາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບຫນີ 16; ພຣະບັນຍັດສອງ11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນອິດສະຣາເອນພາກັນອອກມາເກັບມານາໃນເຊົ້າ ແລ້ວມາປຸງເປັນອາຫານ ມານາເປັນອາຫານທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ລ້ຽງດູຄົນຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດເວລາ40ປີທີ່ເດີນທາງຢູ່ທະເລຊາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມາຣີຊາວມັກດາລາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນາງມາຣີຊາວມັກດາລາ ນາງເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ເມື່ອພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍພຣະອົງກໍ່ປະກົດຕົວໃຫ້ນາງເຫັນແລະນາງກໍ່ດີໃຈຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມາຣີແລະທູດສະຫວັນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທູດສະຫວັນມາໂອ້ລົມກັບນາງມາຣີ ເລື່ອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາປະຕິສົນທິໃນຄັນຂອງນາງແລະນາງຈະມີລູກຊາຍທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ມາຣີແລະທູດສະຫວັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທູດສະຫວັນມາໂອ້ລົມກັບນາງມາຣີ ເລື່ອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາປະຕິສົນທິໃນຄັນຂອງນາງແລະນາງຈະມີລູກຊາຍທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຢາໂຄບປຳ້ສູ້ກັບທູດຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຢາໂຄບກຳລັງປຳ້ສູ້ກັບທູດຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ກາງຄືນຈົນເກືອບຊິແຈ້ງ ຕອນທີ່ລາວເດີນທາງກັບໄປຄືນດີກັບເອຊາວ ຜົນການຕໍ່ສູ້ນັ້ນເຮັດໃຫ້ລາວເຈັບກົກຂາແຕ່ລາວກໍ່ຍັງບໍ່ຍອມຈົນຂໍພອນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຢາໂຄບຫຼອກລວງອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບພາບທີ່ຢາໂຄບຕົວະອີຊາກວ່າຕົນເອງເປັນເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ອວຍພອນຕົນເອງໃນຖານະລູກຊາຍກົກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຣາເຊັນຕັກນຳ້ໃຫ້ຝູງແກະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 29
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນາງຣາເຊັນພວມຕັກນຳ້ໃຫ້ຝູງແກະຂອງນາງຢູ່ນຳ້ສ້າງ ບ່ອນທີ່ຢາໂຄບຈະມາພົບແລະຊ່ວຍເຫຼືອນາງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລັກແກະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກະສັດຄົນໜຶ່ງທີ່ມີແກະຫຼາຍໂຕແຕ່ບໍ່ຢາກຂ້າແກະຂອງຕົນກິນລ້ຽງຮັບແຂກຈຶ່ງໄປເອົາແກະຂອງຄົນທຸກຍາກທີ່ມີພຽງໂຕດຽວມາຂ້າກິນຊຳ້ ນີ້ເປັນເລື່ອງປຽບທຽບຂອງນາທັນເວົ້າຕໍ່ກະສັດດາວິດທີ່ໄປລັກເອົາເມຍຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລາຊີນີແຫ່ງເຊບາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງລາຊີນີແຫ່ງເຊບາມາເຂົ້າເຝົ້າກະສັດໂຊໂລມອນໂດຍເອົາເຄື່ອງບັນນາການມາຖວາຍກະສັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຈະຟັງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງແລະກໍ່ໄດ້ພົບຄຳຕອບທຸກໆເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລາຊີລີເອຊະເທີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊະເທີ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງນາງເອຊະເທີຜູ້ເປັນຄົນຢິວທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ເປັນພະລາຊະນີທີ່ງົດງາມແລະເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊົນຊາດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກຊາຍທີ່ເສຍຄົນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເອົາເງີນຄຳຈາກພໍ່ໄປໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟຸ່ມເຟືອຍ ຈົນໝົດໂຕເມື່ອພົບຄວາມທຸກຍາກກໍ່ສຳນຶກຜິດແລ້ວກັບມາຫາພໍ່ແລະຮັບການຍົກໂທດ ເປັນເລື່ອງເລົ່າຂອງພຣະເຢຊູທ່ີບອກເຖິງພຣະເຈົ້າທັງຮັກແລະພ້ອມໃຫ້ອະໄພຄົນບາບທີ່ກັບໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກຊາຍທີ່ເສຍຄົນ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເອົາເງີນຄຳຈາກພໍ່ໄປໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟຸ່ມເຟືອຍ ຈົນໝົດໂຕເມື່ອພົບຄວາມທຸກຍາກກໍ່ສຳນຶກຜິດແລ້ວກັບມາຫາພໍ່ແລະຮັບການຍົກໂທດ ເປັນເລື່ອງເລົ່າຂອງພຣະເຢຊູທ່ີບອກເຖິງພຣະເຈົ້າທັງຮັກແລະພ້ອມໃຫ້ອະໄພຄົນບາບທີ່ກັບໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກຊາຍທີ່ເສຍຄົນ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເອົາເງີນຄຳຈາກພໍ່ໄປໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟຸ່ມເຟືອຍ ຈົນໝົດໂຕເມື່ອພົບຄວາມທຸກຍາກກໍ່ສຳນຶກຜິດແລ້ວກັບມາຫາພໍ່ແລະຮັບການຍົກໂທດ ເປັນເລື່ອງເລົ່າຂອງພຣະເຢຊູທ່ີບອກເຖິງພຣະເຈົ້າທັງຮັກແລະພ້ອມໃຫ້ອະໄພຄົນບາບທີ່ກັບໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ ຫົວໜ້າທຳມະສາລາຢິວ ທີ່ເຈັບປ່ວຍຈົນຕາຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ນາງເປັນຄືນມາອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 5; ລູກາ 8; ມັດທາຍ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ ຫົວໜ້າທຳມະສາລາຢິວທີ່ເຈັບປ່ວຍຈົນຕາຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ນາງເປັນຄືນມາອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກເນລະຄຸນກັບມາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເອົາເງີນຄຳຈາກພໍ່ໄປໃຊ້ຢ່າງຈ່າຍຟຸ່ມເຟືອຍ ຈົນໝົດໂຕເມື່ອພົບຄວາມທຸກຍາກກໍ່ສຳນຶກຜິດແລ້ວກັບມາຫາພໍ່ແລະຮັບການຍົກໂທດ ເປັນເລື່ອງເລົ່າຂອງພຣະເຢຊູທ່ີບອກເຖິງພຣະເຈົ້າທັງຮັກແລະພ້ອມໃຫ້ອະໄພຄົນບາບທີ່ກັບໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ລູກແກະຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 12; ໂຢຮັນ 1; ຈົດເຊັນບັນຊີ 14; ພຣະບັນຍັດສອງ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງລູກແກະທີ່ກຳລັງຈະຖືກຂ້າເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອເປັນການໄຖ່ບາບ ພຣະເຢຊູກໍ່ປຽບເໝືອນລູກແກະທີ່ຖືກຂ້າຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຊຳລະບາບໃຫ້ເຮົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ວັນລົບລ້າງບາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະບັນຍັດສອງ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງມະຫາປະໂລຫິດທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ບໍລິສຸດທີ່ສຸດຂອງພຣະວິຫານ ເອົາເລືອດສັດໄປພົມຫີບພັນທະສັນຍາໃນວັນໄຖ່ບາບເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຍົກໂທດໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສະເຕຟາໂນຖືກຫີນຂວ່າງ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງສະເຕຟາໂນທີ່ຖືກພວກຜູ້ນຳສາສະໜາແລະປະຊາຊົນເອົາຫີນຂວ່າງຈົນຕາຍຍ້ອນປະກາດເປັນພະຍານເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສະເຕຟາໂນຖືກຫີນຂວ່າງ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງສະເຕຟາໂນທີ່ຖືກພວກຜູ້ນຳສາສະໜາແລະປະຊາຊົນເອົາຫີນຂວ່າງຈົນຕາຍຍ້ອນປະກາດເປັນພະຍານເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສັນຕິພາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊາຢາ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໃນອະນາຄົດເຊິ່ງຈະມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ສັດສາວາສິ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເພື່ອນມິດ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຫຼິ້ນກັບສັດຮ້າຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ສິນມະຫາສະໜິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; 1ໂຄຣິນໂທ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນຳ້ອະງຸ່ນແລະເຂົ້າຈີ່ ທີ່ໃຊ້ໃນພິທີ່ສິນມະຫາສະໜິດຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກພິທີນີ້ດີເຊິ່ງເຂົ້າຈີ່ເປັນການລະນຶກເຖິງກາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ແຕກຫັກເພື່ອເຮົາແລະນຳ້ອະງຸ່ນໝາຍເຖິງເລືອດຂອງພຣະອົງທີ່ໄຫຼອອກຊຳລະຄວາມບາບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຫໍບາເບັນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບມະນຸດທີ່ພ້ອມໃຈກັນສ້າງຫໍບາເບັນເພື່ອໃຫ້ສູງຈົນຈຸຟ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເວົ້າພາສາດຽວກັນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະໄທເພາະພວກເຂົາອວດໂຕຫຼາຍ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຂົາສັບສົນແລະກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຫໍບາເບັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຫໍບາເບັນທີ່ມະນຸດພ້ອມໃຈກັນສ້າງເພື່ອໃຫ້ສູງຈົນຈຸຟ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເວົ້າພາສາດຽວກັນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະໄທເພາະພວກເຂົາອວດໂຕຫຼາຍ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຂົາສັບສົນແລະກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອະງຸ່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 15; ພຣະບັນຍັດສອງ 13; ພຣະນິມິດ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວງໝາກອະງຸ່ນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະຄຳພີໄດ້ກ່າວເຖິງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນເອົາອະງຸ່ນມາໝັກເປັນເຫຼົ້າໄດ້ແລະຍັງເປັນສິ່ງທີ່ປຽບທຽບຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະເກີດຜົນຫຼາຍຄົນໝາກອະງຸ່ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອັບຣາຮາມ ກັບ ອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຈະຖວາຍອີຊາກຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າກໍ່ເຫັນເຖິງການເຊື່ອຟັງຈຶ່ງຕຽມແກະໄວ້ແທນແລະອວຍພອນລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອັບຣາຮາມຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ອັບຣາຮາມກໍ່ລັງຈະຂ້າອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນຖວາຍພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຫ້າມໄວ້ເພາະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອັບຣາຮາມນັບຈຳນວນດວງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ອັບຣາຮາມເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອແລະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງພຣະເຈົ້າ ລາວກຳລັງນັບດາວຢູ່ ເພາະພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນເຊື້ອສາຍຂອງລາວໃຫ້ມີຫຼວງຫຼາຍຄືກັບດາວຢູ່ເທິງຟ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອັບຣາຮາມຮັບແຂກຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຕ້ອນຮັບແຂກຂອງລາວຢູ່ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເຊິ່ງແຂກນັ້ນກໍ່ແມ່ນທູດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອັບຣາຮາມໄປຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງອັບຣາຮາມກຳລັງພາອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນໄປຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ສະແດງເຖິງການເຊື່ອຟັງຢ່າງສຸດໃຈ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາດາມ ເອວາແລະງູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງອາດາມ,ເອວາແລະງູທີ່ມາລໍ້ລວງໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາດາມກັບເອວາຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມແລະເອວາທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າໄລ່ອອກຈາກສວນອາເດັນຍ້ອນໄປເຊື່ອຟັງງູ(ມານຊາຕານ)ແລະມີທູດສະຫວັນຢືນເຝົ້າທາງເຂົ້າສວນຢູ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາດາມກັບເອວາຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມແລະເອວາ ທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າໄລ່ອອກຈາກສວນອາເດັນຍ້ອນໄປເຊື່ອຟັງງູ(ມານຊາຕານ) ແລະມີທູດສະຫວັນຢືນເຝົ້າທາງເຂົ້າສວນຢູ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາດາມແລະເອວາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຂອງອາດາມແລະເອວາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງພວກເຂົາເປັນຊາຍແລະຍິງຄູ່ທຳອິດ ພວກເຂົາຢູ່ໃນສວນເອເດັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາດາມແລະເອວາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມເອວາທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນສວນເອເດັນຢ່າງມີຄວາມສຸກກັບທຳມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມແລະມີໝາກໄມ້ນາໆຊະນິດທີ່ພຣະເຈົ້າປູກໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາດາມແລະເອວາກັບສັດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມເອວາແລະສັດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງແຍງແລະເປັນໝູ່ເພື່ອນຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 4; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 13
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຮ່ວມກັບລູກສິດຂອງພຣະອົງ ໃນເວລານີ້ພຣະອົງກໍ່ຕັ້ງພິທີສີນມະຫາສະໜິດດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄືນສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຖືກຈັບພຣະອົງໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍກັບພວກລູກສິດ ພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງພິທີ່ສິນມະຫາສະໜິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຮ່ວມກັບລູກສິດຂອງພຣະອົງ ໃນເວລານີ້ພຣະອົງກໍ່ຕັ້ງພິທີສີນມະຫາສະໜິດດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອາໂມດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອາໂມດ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາໂມດເຊິ່ງລາວເປັນພຽງຄົນລ້ຽງແກະແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ໃຊ້ລາວເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະອົງ ໄປເຕືອນຄົນອິດສະຣາເອນໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອິດສະເຕີ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ໂຢຮັນ 20 ; ລູກາ 24
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກກັນດີນັ້ນຄືວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະສັນຍາລັກຄືອຸບໂມງທີ່ວ່າງເປົ່າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອິດສະເຕີ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກກັນດີນັ້ນຄືວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະສັນຍາລັກຄືອຸບໂມງທີ່ວ່າງເປົ່າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອິດສະເຕີ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກກັນດີນັ້ນຄືວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະສັນຍາລັກຄືອຸບໂມງທີ່ວ່າງເປົ່າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອິດສະເຕີ 4
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກກັນດີນັ້ນຄືວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະສັນຍາລັກຄືອຸບໂມງທີ່ວ່າງເປົ່າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອິດສະເຕີ 5
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 16; ມັດທາຍ 28; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ມີຮູບອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອິດສະເຕີ 6
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 24; ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກກັນດີນັ້ນຄືວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະສັນຍາລັກຄືອຸບໂມງທີ່ວ່າງເປົ່າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອີຊາອວຍພອນຢາໂຄບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ອີຊາກເຖົ້າແກ່ຫຼາຍຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຢາໂຄບຈຶ່ງປອມເປັນເອຊາວມາກຂໍພອນຈາກອີຊາກ ແລ້ວພໍ່ກໍ່ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອຸບໂມງທີ່ເປີດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເປີດອອກເມື່ອພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໃນມື້ທີສາມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນແລ້ວ ລູກສິດບາງຄົນຂອງພຣະອົງກໍ່ເອົາສົບພຣະອົງໄປຝັງໄວ້ອຸບໂມງໃໝ່ແຫ່ງໜຶ່ງແລ້ວເອົາກ້ອນຫີນໃຫຍ່ອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມວັນພຣະອົງກໍ່ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ອຸບໂມງວ່າງເປົ່າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູຫຼັງຈາກເຂົາເອົາສົບພຣະອົງມາຝັງໄວ້ພຣະອົງກໍ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໃນມື້ທີສາມ ອຸບໂມງຈຶ່ງວ່າງເປົ່າຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຮຸ້ງກິນນຳ ້1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຮຸ້ງກິນນຳ້ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ອົບພະຍົບ 2; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42; ປະຖົມມະການ 47; ອົບພະຍົບ 12; ອົບພະຍົບ 14; ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະຮູບຂອງໂມເຊ ທັງໝົດ8ຮູບ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກກ່ຽວກັບການສັງເກດຮູບຂອງບຸກຄົນຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຮູບປັ້ນງົວຄຳ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ໂມເຊຂຶ້ນໄປເທິງພູຊີນາຍເພື່ອຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນພາກັນສ້າງຮູບປັ້ນງົວຄຳເພື່ອຂາບໄຫວ້ບູຊາວ່າເປັນພະທີ່ນຳພາຕົນເອງອອກມາຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຕາຍຫຼາຍຄົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຮູບປັ້ນງົວຄຳ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ໂມເຊຂຶ້ນໄປເທິງພູຊີນາຍເພື່ອຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນພາກັນສ້າງຮູບປັ້ນງົວຄຳເພື່ອຂາບໄຫວ້ບູຊາວ່າເປັນພະທີ່ນຳພາຕົນເອງອອກມາຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຕາຍຫຼາຍຄົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ1ພຣະເຈົ້າສາ້ງຄວາມສະຫວ່າງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຮູບສັດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ມີສັດຫຼາຍຊະນິດແລະທຳມະຊາດ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍລະບາຍສີຕ່າງໆໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຄື່ອງດົນຕີໃນເພງສັນລະເສີນ150
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເພງສັນລະເສີນ150
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບການເຊີນຊວນໃຫ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນເພງສັນລະເສີນບົດ150 ໂດຍເຄື່ອງດົນຕີປະເພດຕ່າງໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຂອງອັບຣາຮາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມຈະຖວາຍອີຊາກແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມແກະຜູ້ໂຕໜຶ່ງໄວ້ແທນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຄື່ອງປະດັບຮູບໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເຄື່ອງປະດັບຮູບໄມ້ກາງແຂນ ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກເຖິງຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າຍອມຕາຍເພື່ອໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອນຳມະນຸດມາເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເງີນຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 12; ລູກາ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຍິງໝ້າຍຄົນໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກນາງໄດ້ເອົາເງິນສອງອັດທອງແດງທີ່ມີມາປ່ອນລົງໃນຫີບຖວາຍໃນພຣະວິຫານ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກວ່ານາງຖວາຍຫຼາຍກວ່າທຸກຄົນເພາະນາງໃຫ້ທັງໝົດທີ່ມີສ່ວນຄົນອື່ນຖວາຍແຕ່ເງິນເສດເຫຼືອຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຈາະຫຼັງຄາລົງມາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 9; ລູກາ 9; ມາຣະໂກ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ໃນເປ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫາມມາເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ມີຄົນເຕັມເຂົ້າບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເຈາະຫຼັງຄາແລ້ວຢ່ອມຄົນເຈັບລົງມາ ພຣະເຢຊູເຫັນແລ້ວກໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຈາະຫຼັງຄາລົງມາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 2; ລູກາ 9 ; ມັດທາຍ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ໃນເປ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫາມມາເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ມີຄົນເຕັມເຂົ້າບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເຈາະຫຼັງຄາແລ້ວຢ່ອມຄົນເຈັບລົງມາ ພຣະເຢຊູເຫັນແລ້ວຈຶ່ງປິ່ນປົວໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຊຂາຣິຢາແລະທູດສະຫັວນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າມາປາກົດຕໍ່ຊາຂາຣິຢາຜູ້ເປັນປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົ້າໄປເຜົາເຄື່ອງຫອມຖວາຍທີ່ແທ່ນບາຊາ ບອກລາວວ່າເມຍຂອງລາວຈະມີລູກຊາຍຊື່ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເດີນທາງໄປເບັດເລເຮັມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ຖືພາ ພວກເຂົາກຳລັງເດີນທາງລົງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເພື່ອໄປຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເທດສະການປັດສະຄາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຄົນອິສະຣາເອນເອົາເລືອດແກະທາໃສ່ເທິງວົງກົບປະຕູເຮືອນເພື່ອທູດຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຂ້າລູກຊາຍກົກຂອງພວກເຂົາແຕ່ຜ່ານໄປຂ້າລູກຊາຍກົກຂອງຄົນອີຢິບແທນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເນເຫມີຢາສ້າງກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນມາໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເນເຫມີ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບການກໍ່ສ້າງກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມທີ່ເຄີຍຖືກທຳລາຍເສຍຫາຍມາດົນໃຫ້ກັບກາຍເປັນກຳແພງທີ່ແຂງແຮງສົມບູນອີກ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍຊາຍທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນຊື່ວ່າເນເຫມີຢາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເປັນທາດໃນອີຢິບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 1; ອົບພະຍົບ 5
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນທີ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນເປັນທາດຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບ ພວກເຂົາຖືກກົດຂີ່ແລະບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເປໂຕຈົມນຳ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຊ່ວຍເປໂຕທີ່ກຳລັງຈະຈົມລົງນຳ້ເພາະຂາດຄວາມເຊື່ອເມື່ອເຫັນລົມພັດແຮງ ທັ້ງໆທີ່ລາວເອງຂໍຍ່າງເທິງນຳ້ໄປຫາພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເປໂຕປິ່ນປົວຄົນພິການ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງເປໂຕທີ່ປິ່ນປົວຊາຍພິການມາເກີດທີ່ນັ່ງຂໍທານຢູ່ປະຕູພຣະວິຫານໂດຍລິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄດ້ ແລ້ວເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເປໂຕປິ່ນປົວຄົນພິການ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງເປໂຕທີ່ປິ່ນປົວຊາຍພິການມາເກີດທີ່ນັ່ງຂໍທານຢູ່ປະຕູພຣະວິຫານໂດຍລິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄດ້ ແລ້ວເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເມັດພືດ4ຊະນິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 13; ມາຣະໂກ 4; ລູກາ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງຜູ້ຊາຍກຳລັງຫວ່ານເມັດພືດທີ່ທົ່ງນາ ເປັນຄຳອຸປະມາຂອງພຣະເຢຊູທີ່ສອນປະຊາຊົນເວົ້າເຖິງເມັດພືດ4ຊະນິດ ທີ່ເປັນຄວາມເຊື່ອໃນຂ່າວປະເສີດ4ແບບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເມືອງໂສໂດມແລະໂກໂບຣາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າທຳລາຍເມືອງໂສໂດມແລະເມືອງໂກໂບຣາ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີແຕ່ຄວາມຊົ່ງຊ້າລາມົກທີ່ສຸດຈຶ່ງຖືກທຳລາຍບໍ່ມີເຫຼືອ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍຄົນຂອງພຣະອົງອອກມາໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຢຣູຊາເລັມຖືກທຳລາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 25; 2ຂາວຄາວ 36; ເຢເຣມີຢາ 39
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ທະຫານສັດຕູມາທຳລາຍເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວຈັບປະຊາຊົນໄປເປັນຊະເລີຍຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄປນັບຖືຮູບເຄົາລົບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ຢາໂຄບເຮັດເສື້ອຄຸມ7ສີອັນສວຍງາມໃຫ້ໂຢເຊບ ຈາກການທີ່ພໍ່ຮັກໂຢເຊບຫຼາຍກວ່າລູກທຸກຄົນຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍອິດສາແລະຫາທາງທຳຮ້າຍລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເສື້ອຄຸມຂອງໂຢເຊບທີ່ເປື້ອນເລືອດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພວກອ້າຍເອົາເສື້ອຂອງໂຢເຊບທີ່ຂາດສ້ອຍແລະເປື້ອນເລືອດແບ້ມາຕົວະພໍ່ວ່າໂຢເຊບຖືກສັດຮ້າຍກັດຕາຍ ທີ່ແທ້ພວກເຂົາຂາຍລາວໄປເປັນທາດຢູ່ປະເທດອີຢິບແລ້ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເອລີຢາຖືກຮັບຂຶ້ນໄປສະຫວັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເອລີຢາເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ລາວເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍແລະຕອນນີ້ພຣະອົງກໍ່ຮັບລາວຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເອລີຢາເທິງພູຄາເມລ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເອລີຢາຕອນທີ່ຕໍ່ສູ່ກັບຄົນຂອງນາງເຢເຊເບັນເທິງພູເຂົາຄາເມລ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໄຟລົງມາເຜົາເຄື່ອງບູຊາຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນລິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເອລີຢາແລະຝູງກາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເອລີຢາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທົ່ວແຜ່ນດິນພຣະເຈົ້າກໍ່ລ້ຽງດູລາວໂດຍໃຊ້ຝູງກາຄາບອາຫານມາໃຫ້ກິນທຸກມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເອລີຢາແລະຝູງກາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງເອລີຢາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທົ່ວແຜ່ນດິນພຣະເຈົ້າກໍ່ລ້ຽງດູລາວໂດຍໃຊ້ຝູງກາຄາບອາຫານມາໃຫ້ກິນທຸກມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເອລີຢາໄປເມືອງສາເລຟັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ກະສັດ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເມື່ອເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງພຣະເຈົ້າບອກເອລີຢາຜູ້ປະກາດພຣະຄຳໃຫ້ເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງສາເລຟັດ ພັກຢູ່ກັບຍິງໝ້າຍພຣະເຈົ້າໃຊ້ວິທີນີ້ລ້ຽງດູລາວທັງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຍິງໝ້າຍແລະລູກຂອງນາງລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຮືອໂນອາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6; ປະຖົມມະການ 7; ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເຮືອຂອງໂນອາທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວສ້າງລາວກໍ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອນຳ້ຖ້ວມໂລກທຸກໆສິ່ງກໍ່ຕາຍໝົດ ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຮືອໂນອາຢູ່ເທິງນຳ້ຖ້ວມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 7; ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເຮືອຂອງໂນອາທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວສ້າງລາວກໍ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອນຳ້ຖ້ວມໂລກທຸກໆສິ່ງກໍ່ຕາຍໝົດ ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຮືອໂນອາແລະນົກາງແກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ຫຼາຍມື້ແລະເມື່ອນຳ້ລົດລົງແລ້ວໂນອາກໍ່ປ່ອຍນົກກາງແກໂຕໜຶ່ງອອກໄປສຳຫຼວດເບິ່ງວ່ານຳ້ແຫ້ງຫຼາຍປານໃດ ນົກໂຕນັ້ນກໍ່ຄາບເອົາໃບໄມ້ກັບມາໃຫ້ເບິ່ງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຮືອໂນອາແລະຮຸ້ງກິນນຳ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບເຮືອຂອງໂນອາຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ແຫ້ງລົງແລ້ວ ຄອບຄົວໂນອາແລະສັດກໍ່ລອດຊີວິດ ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໂນອາແລະເຊື້ອສາຂອງລາວວ່າຈະບໍ່ມີເຫດການນີ້ອີກຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເຮເຊຄີຢາເຈັບປ່ວຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ກະສັດ 20; 2ຂາວຄາວ 32; ເອຊາຢາ 38
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງກະສັດເຮເຊຄີຢາທີ່ນອນເຈັບປ່ວຍຢູ່ ພຣະເຈົ້າບອກເອຊາຢາຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະມາບອກວ່າລາວຈະຕາຍ ແຕ່ເມື່ອລາວປິ່ນໜ້າເຂົ້າຝາແລ້ວອະທິຖານຮ້ອງໃຫ້ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ຟັງແລະຍືດອາຍຸລາວອອກໄປອີກ15ປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ແປວໄຟໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກຶດຈະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູມາຢູ່ຮ່ວມກັນທີ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງອະທິຖານນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມາຢູ່ເໜືອພວກເຂົາເປັນຄືແປວໄຟແຕ່ບໍ່ໄໝ້ພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຍິນດີແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງກ້າຫານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ແປວໄຟໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູມາຢູ່ຮ່ວມກັນທີ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງອະທິຖານນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມາຢູ່ເໜືອພວກເຂົາເປັນຄືແປວໄຟແຕ່ບໍ່ໄໝ້ພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຍິນດີແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງກ້າຫານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂກລິອັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1 ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂກລິອັດທະຫານເອກຂອງຄົນຟີລິດສະຕິນ ທຸກຄົນຢ້ານລາວເພາະຮ່າງໃຫຍ່ຄືຍັກ ລາວອອກມາເວົ້າໂອ້ອວດທ້າຕໍ່ສູ້ກັບທະຫານອິດສະຣາເອນ ສຸດທ້າຍດາວິດເປັນຄົນຂ້າລາວໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຊໂລແລະອານາເນຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກອານາເນຍທີ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງດາມັສກັດໃຫ້ໄປອະທິຖານເພື່ອໂຊໂລທີ່ຕາບອດເພາະຂະນະທີ່ຈະໄປຕາມລ່າຄຣິສຕຽນແຕ່ກໍ່ຖືກພຣະເຢຊູຫ້າມແລະເຮັດໃຫ້ລາວຕາບອດເຖິງ3ມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຊໂລໜີອອກຈາກດາມັສກັດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ໂຊໂລກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູລາວກໍ່ອອກປະກາດເລື່ອງຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກພວກທະຫານຕາມລ່າ ພີ່ນ້ອງຈຶ່ງຊ່ວຍລາວໂຕນໜີໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໃນກະບຸງແລ້ວເອົາເຊືອກຢ່ອນລົງກຳແພງເມືອງໜີໄປໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂນອາທີ່ກຳລັງຖວາຍເຄື່ອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອສຳນຶກໃນພຣະຄຸນພຣະອົງທີ່ຊົງປົກປ້ອງ ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກແລະມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາກຳລັງສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ ແຕ່ໂນອາເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະສາ້ງຕໍ່ໄປຈົນແລ້ວເມື່ອນຳ້ຖ້ວມໂລກມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາເອົາສັດທຸກຊະນິດເຂົ້າໃນເຮືອໃຫຍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາເປັນຄົນທີ່ຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ລາວຈຶ່ງສ້າງເຮືອໃຫຍ່ແລ້ວເອົາສັດຕ່າງໆເຂົ້າໄປຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ນຳ້ຈະຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາເອົາສັດທຸກຊະນິດເຂົ້າໃນເຮືອໃຫຍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາເປັນຄົນທີ່ຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ລາວຈຶ່ງສ້າງເຮືອໃຫຍ່ແລ້ວເອົາສັດຕ່າງໆເຂົ້າໄປຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ນຳ້ຈະຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາເອົາສັດທຸກຊະນິດເຂົ້າໃນເຮືອໃຫຍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາເປັນຄົນທີ່ຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ລາວຈຶ່ງສ້າງເຮືອໃຫຍ່ແລ້ວເອົາສັດຕ່າງໆເຂົ້າໄປຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ນຳ້ຈະຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາແລະນົກກາງແກ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ຫຼາຍມື້ ແລະເມື່ອນຳ້ລົດລົງແລ້ວໂນອາກໍ່ປ່ອຍນົກກາງແກໂຕໜຶ່ງອອກໄປສຳຫຼວດເບິ່ງວ່ານຳ້ແຫ້ງຫຼາຍປານໃດ ນົກໂຕນັ້ນກໍ່ຄາບເອົາໃບໄມ້ກັບມາໃຫ້ເບິ່ງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂນອາແລະນົກກາງແກ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ຫຼາຍມື້ ແລະເມື່ອນຳ້ລົດລົງແລ້ວໂນອາກໍ່ປ່ອຍນົກກາງແກໂຕໜຶ່ງອອກໄປສຳຫຼວດເບິ່ງວ່ານຳ້ແຫ້ງຫຼາຍປານໃດ ນົກໂຕນັ້ນກໍ່ຄາບເອົາໃບໄມ້ກັບມາໃຫ້ເບິ່ງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂປໂລຂີ່ເຮືອໄປກຸງໂຣມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 27
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂປໂລທີ່ຖືກທະຫານຈັບຂຶ້ນເຮືອເດີນທາງໄປກຸງໂຣມ ເພື່ອໄປແກ້ຄະດີເຊິ່ງໂປໂລເອງກໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະໄປປະກາດແລະເປັນພະຍານເລື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ພຸ້ນຄືກັນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂປໂລຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ປົກຄອງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 24; ກິດຈະການ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂປໂລທີ່ຖືກຜູ້ປົກຄອງຊື່ເຟລິກສອບສວນຢູ່ ໂປໂລກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍແລະປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງຢ່າງກ້າຫານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂປໂລຢູ່ໃນທຳມະສາລາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 13; ກິດຈະການ 14; ກິດຈະການ 17; ກິດຈະການ 18; ກິດຈະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກໂປໂລກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວລາວກໍ່ມັກເຂົ້າໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ໃນທຳມະສາລາຂອງຊາວຢິວຕາມເມືອງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ ເປັນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກຕໍ່ຕ້ານຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂປໂລແລະຊີລາຢູ່ໃນຄຸກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂປໂລແລະຊີລາຖືກຈັບຂັງຄຸກໃນເມືອງຟີລິບປອຍຍ້ອນປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເຖິງຈະຕິດຄຸກແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ ຈົນຄຸກສັ່ນສະເທືອນປະຕູຄຸກເປີດອອກເຄື່ອງລ່າມໂສ້ຕ່າງໆກໍ່ຫຼຸດອອກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂປໂລແລະນາງລີເດຍ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນອາຈານໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ເມືອງຟີລິບປອຍ ພົບກຸ່ມແມ່ຍິງກຳລັງອະທິຖານຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ ນາງລີເດຍເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງໄດ້ຟັງແລ້ວນາງກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂປໂລແລະນາງລີເດຍ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຕອນອາຈານໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ເມືອງຟີລິບປອຍ ພົບກຸ່ມແມ່ຍິງກຳລັງອະທິຖານຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ ນາງລີເດຍເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງໄດ້ຟັງແລ້ວນາງກໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂມເຊລ່ອງຢູ່ແມ່ນຳໄນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບທີ່ໂມເຊຍັງເປັນແອນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໂມເຊແມ່ຂອງລາວຈຶ່ງເອົາໃສ່ກະຕ່າໄປລ່ອງແມ່ນຳ້ໄນ ຍ້ອນກະສັດຟາໂຣທີ່ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນຢິວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວໂດຍລູກສາວຂອງຟາໂຣເອົາໄປລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳຈົນເຕີບໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂມເຊລ່ອງຢູ່ແມ່ນຳໄນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບທີ່ໂມເຊຍັງເປັນແອນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໂມເຊແມ່ຂອງລາວຈຶ່ງເອົາໃສ່ກະຕ່າໄປລ່ອງແມ່ນຳ້ໄນ ຍ້ອນກະສັດຟາໂຣທີ່ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນຢິວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວໂດຍລູກສາວຂອງຟາໂຣເອົາໄປລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳຈົນເຕີບໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂມເຊລ່ອງຢູ່ແມ່ນຳໄນ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບທີ່ໂມເຊຍັງເປັນແອນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໂມເຊແມ່ຂອງລາວຈຶ່ງເອົາໃສ່ກະຕ່າໄປລ່ອງແມ່ນຳ້ໄນ ຍ້ອນກະສັດຟາໂຣທີ່ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນຢິວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວໂດຍລູກສາວຂອງຟາໂຣເອົາໄປລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳຈົນເຕີບໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂມເຊລ່ອງຢູ່ແມ່ນຳໄນ4
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບທີ່ໂມເຊຍັງເປັນແອນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໂມເຊແມ່ຂອງລາວຈຶ່ງເອົາໃສ່ກະຕ່າໄປລ່ອງແມ່ນຳ້ໄນ ຍ້ອນກະສັດຟາໂຣທີ່ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນຢິວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍຊີວິດຂອງລາວໂດຍລູກສາວຂອງຟາໂຣເອົາໄປລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳຈົນເຕີບໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂມເຊແລະຟຸ່ມໄມ້ທີ່ມີໄຟ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນໂມເຊຈາກຟຸ່ມໄມ້ທີ່ມີໄຟລຸກຢູ່ແຕ່ຟຸ່ມໄມ້ນັ້ນບໍ່ຖືກໄຟໄໝ້ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ໂມເຊເປັນຜູ້ນຳປະຊາກອນຂອງພຣະອົງອອກຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢນາແລະປາໃຫຍ່ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢນາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ປາໃຫຍ່ຄາຍໂຢນາໄວ້ເທິງຫາດຊາຍ ຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວໄປປະກາດຢູ່ເມືອງນີເນເວ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຢູ່ໃນທ້ອງປາ3ມື້3ຄືນ ໂຢນາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢນາແລະປາໃຫຍ່1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢນາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ປາໃຫຍ່ຄາຍໂຢນາໄວ້ເທິງຫາດຊາຍ ຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວໄປປະກາດຢູ່ເມືອງນີເນເວ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຢູ່ໃນທ້ອງປາ3ມື້3ຄືນ ໂຢນາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບ,ມາຣີແລະພຣະກຸມມານເຢຊຼ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 1; ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂຢເຊບ,ມາຣີແລະພຣະກຸມມານເຢຊູ ເຊິ່ງໂຢເຊບແລະມາຣີເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບຖືກຈັບຂາຍໄປເປັນທາດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຖືກພວກອ້າຍຂີ້ອິດສາຈັບຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ເອົາໄປເປັນທາດທີ່ປະເທດອີຢິບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວສະເໝີພຣະລາວຮັກພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບຖືກຈັບຂາຍໄປເປັນທາດ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຖືກພວກອ້າຍຂີ້ອິດສາຈັບຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ເອົາໄປເປັນທາດທີ່ປະເທດອີຢິບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວສະເໝີພຣະລາວຮັກພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບທ້ອນໂຮມເຂົ້າສາລີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 41
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຟາໂຣແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງປະເທດອີຢິບໃນການທ້ອນໂຮມເຂົ້າສາລີໄວ້ໃນສາງຈົນເຕັມສາງ7ປີ ເພື່ອສະສົມໄວ້ສຳລັບປີແຫ້ງແລ້ງອີກ7ປີຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບແລະກະສັດຟາໂຣ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 41
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ກຳລັງຍືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດຟາໂຣແຫ່ງອີຢິບ ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ໂຢເຊບມີສະຕິປັນຍາແກ້ຝັນໃຫ້ຟາໂຣຢ່າງຖືກຕ້ອງຈົນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳປະເທດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບແລະກະສັດຟາໂຣ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 41
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບທີ່ກຳລັງຍືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດຟາໂຣແຫ່ງອີຢິບ ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ໂຢເຊບມີສະຕິປັນຍາແກ້ຝັນໃຫ້ຟາໂຣຢ່າງຖືກຕ້ອງຈົນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳປະເທດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບແລະພວກອ້າຍຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບທີ່ຖືກພວກອ້າຍຂີ້ອິດສາເຈັບຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ເອົາໄປເປັນທາດທີ່ປະເທດອີຢິບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວສະເໝີພຣະລາວຮັກພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບໃນຮູບ 4ແບບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ປະຖົມມະການ 40; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂຢເຊບໃນ4ຕອນ ລາວມີຊີວິດທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເປັນແບບຢ່າງພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍລາວຈາກຖືກຂາຍເປັນທາດ,ຖືກໃສ່ຮ້າຍຈົນຕິດຄຸກ,ເປັນຜູ້ນຳໃນປະເທດອີຢິບແລະຊ່ວຍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃຫ້ລອດຈາກໄພອຶດຫິວໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຢເຊບໄປນຳຫາພວກອ້າຍຂອງລາວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂຢເຊບອອກໄປຢາມອ້າຍພວກຂອງລາວທີ່ລ້ຽງແກະຢູ່ແດນໄກ ລາວໄປຕາມຄຳສັ່ງຂອງພໍ່ແຕ່ພວກອ້າຍອິດສາລາວຈຶ່ງຈັບຂາຍໄປເປັນທາດຢູ່ປະເທດອີຢິບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂລກໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊາຢາ 11; ເອຊາຢາ 65
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໃນອະນາຄົດເຊິ່ງຈະມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ສັດສາວາສິ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເພື່ອນມິດ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຫຼິ້ນກັບສັດຮ້າຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂອເນຊີໂມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຟີເລໂມນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂອເນຊີໂມທີ່ເປັນທາດຂອງຟີເລໂມນແຕ່ລາວໄດ້ໂຕນໜີຕາມກົດໝາຍໃນສະໄໝນັ້ນຖ້າທາດໂຕນໜີຕ້ອງຖືກລົງໂທດໜັກ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ໂປໂລສົ່ງລາວກັບຄືນໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຫຼາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໃຈຂອງທ່ານເປັນພຣະວິຫານພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ໂຄຣິນໂທ 3; 1ໂຄຣິນໂທ 6; 2ໂຄຣິນໂທ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບດວງໃຈຂອງຄົນແລະມີພຣະວິຫານຢູ່ທາງໃນບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົານັ້ນເປັນພຣະວິຫານເຊິ່ງເປັນບ່ອນພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່ແລະພຣະອົງກໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ບໍລິດສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໃນໂຮງແຮມບໍ່ມີຫ້ອງວ່າງ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກເດີນທາງຈາກພາກເໜືອລົງໄປຈົດສຳມະໂນຄົວ ເມື່ອມາເຖິງໂຮງແຮມກໍ່ເຕັມໝົດທຸກຫ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄປນອນຢູ່ຄອກສັດ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເກີດຢູ່ຄອກສັດມີຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໃນໂຮງແຮມບໍ່ມີຫ້ອງວ່າງ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກເດີນທາງຈາກພາກເໜືອລົງໄປຈົດສຳມະໂນຄົວ ເມື່ອມາເຖິງໂຮງແຮມກໍ່ເຕັມໝົດທຸກຫ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄປນອນຢູ່ຄອກສັດ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເກີດຢູ່ຄອກສັດມີຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໃນໂຮງແຮມບໍ່ມີຫ້ອງວ່າງ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກເດີນທາງຈາກພາກເໜືອລົງໄປຈົດສຳມະໂນຄົວ ເມື່ອມາເຖິງໂຮງແຮມກໍ່ເຕັມໝົດທຸກຫ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄປນອນຢູ່ຄອກສັດ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເກີດຢູ່ຄອກສັດມີຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໄພພິບັດ10ປະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມ; ອົບພະຍົບ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບໄພພິບັດ10ປະການທີ່ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຄົນອີຢິບ ກ່ອນທີ່ໂມເຊຈະນຳຊົນຊາດອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໄມ້ກາງແຂນ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງຍອມຕາຍເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໄມ້ກາງແຂນ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງຍອມຕາຍເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໝູ່ເພື່ອນຂອງດານີເອນຢູ່ໃນກອງໄຟ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ີ່ໝູ່ເພື່ອນຂອງດານີເອນ3ຄົນຄືຊັດລາກ,ເມຊາກແລະເອເບັດເນໂກ ຖືກທະຫານບາບີໂລນຈັບມັດໂຍນເຂົ້າກອງໄຟຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຂາບໄຫວ້ຮູບເຄົາລົບຂອງກະສັດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ສົ່ງທູດສະຫວັນມາຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໝູ່ເພື່ອນຂອງດານີເອນຢູ່ໃນກອງໄຟ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໝູ່ເພື່ອນຂອງດານີເອນ3ຄົນຄືຊັດລາກ,ເມຊາກແລະເອເບັດເນໂກ ຖືກທະຫານບາບີໂລນຈັບມັດໂຍນເຂົ້າກອງໄຟຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຂາບໄຫວ້ຮູບເຄົາລົບຂອງກະສັດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ສົ່ງທູດສະຫວັນມາຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໝູ່ເພື່ອນຂອງດານີເອນຢູ່ໃນກອງໄຟ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ດານີເອນ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໝູ່ເພື່ອນຂອງດານີເອນ3ຄົນຄືຊັດລາກ,ເມຊາກແລະເອເບັດເນໂກ ຖືກທະຫານບາບີໂລນຈັບມັດໂຍນເຂົ້າກອງໄຟຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຂາບໄຫວ້ຮູບເຄົາລົບຂອງກະສັດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ສົ່ງທູດສະຫວັນມາຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: