ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	(4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີວິດໃໝ່ຈາກທະເລຕາຍ
ຄຳອະທິບາຍ: ທະເລຕາຍເຄັມຫຼາຍຈົນບໍ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ໄດ້ປຽບກັບຊີວິດຂອງຄົນເຮົາທີ່ເປັນຄົນບາບເຫັນແກ່ໂຕ ຂ່າວດີກໍ່ຄືເມື່ອເຮົາເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາຢູ່ໃນຊີວິດແລ້ວພຣະອົງກໍ່ຈະປ່ຽນຊີວິດເຮົາເປັນດັ່ງທະເລທີ່ມີຄວາມຊື່ນບານ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທ່ານໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຫຼືຍັງ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງການດຳເນີນຊີວິດທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເພື່ອຊີວິດຂອງເຮົາຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກແລະມີໄຊຊະນະເໜືອຄວາມບາບ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມືທີ່ແຂງແຮງ
ຄຳອະທິບາຍ: ມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບຊ່ວຍຕົວເອງບ່ໍໄດ້ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາຊີວິດເຮົາ ແລ້ວພວກເຮົາຈະມີຊີວິດທີ່ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສັນຕິສຸກແທ້
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງຈິດໃຈຂອງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບແລະສ້າງແຕ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈຶ່ງບໍ່ມີສັນຕິສຸກ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດມີສັນຕິສູກໄດ້ເມື່ອເຮົາສາລະພາບບາບແລະເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: