ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການອະທິຖານ (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວນອະທິຖານຢາງໃດ ?
ຜູ້ຂຽນ: ບຸນມີ ມຸນທານີວົງ
ບ່ອນພີມ: L E C 1996
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ບອກເຖິງວິທີການອະທິຖານຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຕ່າງໆເຊິ່ງຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ເຄີຍພົບພໍ້ມາແລ້ວ ໃນແຕ່ລະເລື່ອງຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນຢ່າງແນ່ນອນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 31 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການພາວັນນາເຖິງສິ່ງສັກສິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ການອະທິຖານເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນສຳລັບທຸກຄົນເພາະເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ວ່າຕອນທີ່ເຮົາຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະເມື່ອເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວເຮົາກໍ່ຄວນອະທິຖານຢູ່ສະເໝີ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແນະນໍາກ່ຽວກັບການອະທິຖານທີ່ເກີດຜົນ
ຄຳອະທິບາຍ: ການອະທິຖານມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນບົດຮຽນບົດນີ້ຈຶ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການອະທິຖານທີ່ເກີດຜົນເຊັ່ນຮູບແບບຂອງການອະທິຖານ,ອຸປະສັກຂອງການອະທິຖານ,ບັນຫາແລະວິທີແກ້ບັນຫາໃນຊີວິດການອະທິຖານຂອງຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: