ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາວຊາມາເລຍຜູ້ມີໃຈເມດຕາ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເວົ້າເຖິງການມີຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 17 ຂະໜາດເອກະສານ: