ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄຳພະຍານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຳພະຍານຊອງຄຣິສຕຽນໄທຜູ້ໜຶ່ງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳພະຍານຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ ລາວໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມລາວແລະປົກປັກຮັກສາຊີວິດຂອງລາວໃຫ້ປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: