ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສົງຄາມຝ່າຍວຶນຍານ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຖືກຜີເຂົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ສຈ. ຄໍາພູວຽງ ແກ້ວຫາວົງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂື້ນເພື່ອທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈກົນລະຍຸດຂອງມານຊານຕານຍັງກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຈະເອົາຊະນະມັນແລະວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຖືກຜີເຂົ້າ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 28 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄຊຊະນະເໜືອຊາຕານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ເລື່ອງລາວຂອງມານຊາຕານທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ຍັງກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເອົາຊະນະມານຊາຕານໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: