ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນຳ້ພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (6)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍອ້ນຫຍັງຈິ່ງມີບັນຫານີ້ຂຶ້ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເມື່ອເຮົາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຍົກເອົາຂໍ້ພຣະຄຳພີຕ່າງໆມາຊ່ວຍອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ ທັງໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະນຳ້ພຣະໄທຂອງພຣະອົງທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອກະທຳເມື່ອມີບັນຫາ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຕິດຕາມຜົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ຈະບອກເຖິງການຕິດຕາມຜົນໂດຍທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນນຳ້ພຣະໄທຂອງພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຕີບໂຕໃນຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 21 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທາງສູຊີວິດໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: I N C
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບຕ້ອງຖືກລົງໂທດຫຼືຈະເລືອກທາງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ້າມີຮູບພາບແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີມາອະທິບາຍແລະແນະນຳວ່າເຮັດແນວໃດທີ່ເຮົາຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ຄູມື ຈຳນວນໜ້າ: 26 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂອງທ້າວຈິດເຮັດຜິດແລ້ວປົກປິດໄວ້ລາວຈຶ່ງມີຄວາມອຸກໃຈແຕ່ເມື່ອໄປສາລະພາບກັບແມ່ແລ້ວໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງ ເມື່ອເຮົາເຮັດຜິດແລ້ວຈົ່ງສາລະພາບກັບພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສັດຕູຄືນເປັນມິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄົນໃນສອງປະເທດທີ່ເປັນສັດຕູກັນຈົນເກີດມີສົງຄາມພົນລະເມືອງທັງສອງຝ່າຍກໍ່ຄຽດແຄ້ນກັນ ແຕ່ເມື່ອມີຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູສັດຕູກໍ່ກາຍເປັນມິດກັນໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫົນທາງຂ້າງໜ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເໝາະສົມສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຕີບໂຕໃນຄວາມເຊື່ອໂດຍການສຶກສາພຣະຄຳພີ,ການອະທິຖານແລະການໄປຮ່ວມກັບຄຣິສຕະຈັກ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ: