ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນ້ຳພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈົ່ງຕັດສິນໃຈ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ ບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຈະຕັດສິນໃຈເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຖືກຫຼືເລືອກສິ່ງທີ່ຜິດ ເລືອກທາງຂອງພຣະເຈົ້າຄືຊີວິດນິລັນຫຼືເລືອກແຫ່ງຄວາມຕາຍທີ່ຕ້ອງຕົກນາລົກ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈົ່່ງມາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ເປັນບົດຄວາມທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ເພາະເປັນການເຊີນຊວນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ໃດທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳເຊີນຊວນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ນອນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເລີ່ມຊີວິດໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ໃນທາງຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແກ້ວສາລະພັດນຶກ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນບົດຄວາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເງິນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບຂອງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກມີຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນພ້ອມ ແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມອີ່ມເອີບໃນຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງຄືໃນພຣະເຈົ້າ ນັ້ນແມ່ນການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: