ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບຸກຄະລິກ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງດໍາເນີນການລົງວິໄນ
ຄຳອະທິບາຍ: ການລົງວິໄນໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນເປັນສິ້ງທີ່ສຳຄັນແລະພຣະຄໍາພີກໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ລົງວິໄນເມື່ອມີການກະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ ຊ່ວຍການເສີມສ້າງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ບອກຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນຂອງຄຣິສຕະຈັກຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດແລະພໍພຣະໄທພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: