ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ິພຣະຄຳພີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອ່ານພຣະຄຣິສຕະທຳຄັມພີຢ່າງໃດ?
ຜູ້ຂຽນ: ສະມາຄົມພຣະຄຣິສຕະທັມໃນປະເທດໄທແລະປະເທດລາວ
ບ່ອນພີມ: ໂຮງພິມແສງສິລປ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການອ່ານພຣະຄຳພີແລະຍັງໄດ້ແນະນຳວິທີການອ່ານ ທັງບອກເລື່ອງແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການຕ່າງໆອີກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: