ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການກັບໃຈ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນທັງຫຼາຍນີ້ຄືໃຜ ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກການເປັນຄຣິສຕຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຊົນຊາດຫຼືພາສາໃດທີ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: