ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນິນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຕິດຕາມຜົນ6ບົດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນໜັງສືທີ່ໄດ້ແນະນຳບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍວິນຍານທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ມີການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະເລີນຂຶ້ນໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຂົາກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 30 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຕິດຕາມຜົນ6ບົດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນໜັງສືທີ່ໄດ້ແນະນຳບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍວິນຍານທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ມີການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະເລີນຂຶ້ນໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຂົາກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: