ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ (6)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງລູກສິດເພາະເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູສັ່ງໄວ້ແລະໃຫ້ງານຂອງພຣະເຈົ້າຂະຫຍາຍຕົວອອກໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ຄູູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ5
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: Alliance Biblique Universelle
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນໜັງສືທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກເຫຼັ້ມທີ4 ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູ,ການທຳພັນທະກິດ,ການສັ່ງສອນ,ການຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ,
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 49 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈົ່ງຟັງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຟັງເພື່ອເຮົາຈະດຳເນີນຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນເວົ້າເຖິງການດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີມາສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການຮຽນການສອນແລະປະຕິບັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານເຕີບໂຕຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສາສະໜາ ຫຼື ຂາວປະເສີດ
ຜູ້ຂຽນ: ອາຈານ ຄຣິສເຕັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ສາສະໜາເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດຕັ້ງຂຶ້ນມາເອງແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳພາມະນຸດໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ ສ່ວນຂ່າວປະເສີດເປັນຫົນທາງທີ່ຊ່ວຍມະນຸດໄປເຖິງສະຫວັນໄດ້ ກ່າວເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພຣະອົງກະທຳເພື່ອມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກການກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຸນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ສຸພາສິດ 16:15
ຜູ້ຂຽນ: ຈອນ ອີ. ສຣອັກ,ນັກທຸລະກິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຄຸນ ເພາະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນທຸກວັນນີ້ກໍ່ເພາະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຫຼັກການນີ້ເພື່ອປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອື່ນແລະງານຮັບໃຊ້ໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: