ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການທົດລອງຂອງມານຊາຕານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສງທຊາຕານທົດລອງຫລລວງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງສິ່ງມານຊາຕານໃຊ້ທົດລອງລໍ້ລວງຄຣິສຕຽນໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ເຕືອນຕົວເອງແລະຜູ້ອື່ນໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ເພື່ອການດຳເນີນຊີວິດຈະບໍ່ຕົກໃນເລ່ກົນຂອງມັນໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: