ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ (224)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເທດສະໜາ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ 500ເລື່ອງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ່1 ຈາກເລື່ອງທີ່147-280 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 118 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ 500ເລື່ອງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ3 ຈາກເລື່ອງທີ່401-518 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 88 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ 500ເລື່ອງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ່2 ຈາກເລື່ອງທີ່281-404 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 108 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ500ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ500ເລື່ອງ,ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ເລີ່ມຈາກເລື່ອງທີ່1-146 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 125 ຂະໜາດເອກະສານ: