ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີສຶກສາ (6)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ິພຣະຄຳພີ (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະຖົມມະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: ັ້Allance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປຶ້ມປະຖົມມະການຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 50 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປື້ມກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຳພີ
ຜູ້ຂຽນ: ເຣແລນ ຊໍເຢີ , ເກກົງ(ແກ້ວດວງສີ) ກຸນທະປັນຍາ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີວ່າມາຈາກໃສມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດເຮົາຈະອ່ານແລະເຂົ້າໃຂພຣະຄຳພີໄດ້ແນວໃດ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 16 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະທຳລູກາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ,ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ເອົາຈາກປຶ້ມປະຖົມມະການບົດ1-4ແລະໃນລູກາມີທັງພາສາລາວແລະອັງກິດ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,ເປັນຄວາມຮັກແລະເປັນຄວາມຈິງແລະມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 143 ຂະໜາດເອກະສານ: