ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີສືກສາ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການສືກສາພຣະຄຳພີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂາວປະເສີດ ມາຣະໂກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີຊ່ວຍຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປຶ້ມມາຣະໂກຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສືກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 82 ຂະໜາດເອກະສານ: