ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເພງສັ້ນນະມັດສະການ (2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເພງນະມັດສະການ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບົດເພງແຫ່ງການສັນລະເສີນ ຊຸດທີ່1
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນປຶ້ມເພງສັ້ນນະມັດສະການມີທັງໝົດ 60 ບົດເພງເຊິ່ງມີຕົວໂນດໃຫ້ພ້ອມ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະມີຄຳແນະນຳການຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍແລະບອກສິດທິພິເສດຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ເພງສັ້ນນະມັດສະການ
ປະເພດ: ປຶ້ມເພງ ຈຳນວນໜ້າ: 28 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບົດເພງແຫ່ງການສັນລະເສີນ ຊຸດທີ່2
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນປຶ້ມເພງສັ້ນນະມັດສະການຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ1ມີທັງໝົດ 80 ບົດເພງເຊິ່ງມີຕົວໂນດໃຫ້ພ້ອມ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະມີຄຳແນະນຳການຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍແລະບອກສິດທິພິເສດຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ເພງສັ້ນນະມັດສະການ
ປະເພດ: ປຶ້ມເພງ ຈຳນວນໜ້າ: 34 ຂະໜາດເອກະສານ: