ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກ (2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄຣິສະຈັກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແນະນຳການພັດທະນາຄຣິສຕະຈັກຢ່າງທຳມະຊາດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ແນະນຳວິທີການພັດທະນາຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ວ່າດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບເວົ້າເຖິງຫຼັກສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
ຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 26 ຂະໜາດເອກະສານ: