ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການປະກາດ (8)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສະຕຽນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນາງຣຸດ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ນາງຣຸດ
ຄຳອະທິບາຍ: ກ່າວເຖິງຊີວິດຜູ້ຍິງຕົນຕ່າງຊາດຄົນໜຶ່ງໃນພຣະຄຳພີ ນາງເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງກະສັດດາວິດ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ການປະກາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 21 ຂະໜາດເອກະສານ: