ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ (3)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເທດສະຫນາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັັກການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ສຈ. ຄໍາພູວຽງ ແກ້ວຫາວົງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນແລະຫລັກການໃນການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ ຍ້ອນມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະເທດສະໜາ-ສັ່ງສອນ ຖ້າຕີຄວາມໝາຍຜິດກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອແລະການດຳເນີນຊີວິດຜິດໄດ້ ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັກຄໍາສອນຂອງພຣະຄໍາພີ
ຫົວຂໍ້: ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 20 ຂະໜາດເອກະສານ: