ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ (3)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການອະທິຖານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສຳມະນາການອະທິຖານ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການອະທິຖານຂອງຄຣິສຕຽນເຊິ່ງມີຍຸດທະວິທີຕ່າງໆ,ມີທັງອຸປະສັກແລະຜົນຂອງການອະທິຖານ
ຫົວຂໍ້: ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: