ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ (5)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການເທດສະໜາ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຳຖາມໃນການການກ່ຽມຄຳເທດສອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ມີ10ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເທດຈະສອນຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນນັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແນະນໍາວິທີຕຽມຄໍາເທດສະໜາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ແນະນໍາວິທີຕຽມຄໍາເທດສະໜາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ລວມມີຫຼັກພື້ນຖານ 8 ຂັ້ນຕອນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແລະການໃຊ້ຫຼັກ10ປະການເພື່ອໃຫ້ຄຳເທດສະໜາສຳພັດເຖິງຈິດໃຈຂອງຜູ້ຟັງໃຫ້ແຕກສະຫຼາຍໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: