ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ (5)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການບໍລິຫານ (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນການກໍານົດວ່າຄຣິສຕະຈັກທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ເຮົາຮັບຜິດຊອບນັ້ນຈະມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍເທົ່າໃດໃນການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 5 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເປັນຜູ້ນໍາ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງການເປັນຜູ້ນໍາວ່າມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນແລະອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງການເປັນຜູ້ນຳ ກ່າວເຖິງວິໄນຂອງຄຣິສຕະຈັກແລະມີບົດຮຽນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຂອງການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກອີດດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 12 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໜ່ວຍພັດທະນາຊີວິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງບົດບາດຫນ້າທີ່ໜ່ວຍພັດທະນາຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ທັງລາຍການນະມັດສະການໜ່ວຍພັດທະນາຊີວິດແລະບົດຮຽນໃນການສອນສາວົກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: