ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການພັດທະນາ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການດຳເນິນຊີວິດຄຣສຕຽນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນແຫ່ງການພັດທະນາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຫຼັກການທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຊີວິດການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີແລະຄຳຖາມເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈແລະແນະນຳການເອົາໄປນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ການພັດທະນາ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 41 ຂະໜາດເອກະສານ: