ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການສືກສາພຣະຄຳພີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: Alliance Biblique Universelle
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຍົກເອົາມາຈາກບາງເລື່ອງໃນພຣະຄຳພີ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ເລື່ອງລາວຕ່າງໆເຊິ່ງເວົ້າເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳແລະສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງສອນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເອົາໄປສອນຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ: