ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມບາບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈິດໃຈມະນູດ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ອະທິບາຍໃຊ້ໃນການປະກາດຂ່າວປເສີດກັບຄົນທຸກລຸ້ນໄດ້ ເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບຈິດໃຈຂອງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບຢ່າງຊັດເຈນມີຮູບສັດຕ່າງໆເປັນພາບປຽບທຽບ ມະນຸດຈະກຳຈັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກໍ່ໂດຍການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 48 ຂະໜາດເອກະສານ: