ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄວາມລອດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄທດຳລາວ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຜົ່າໄທດຳ ໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລະໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຊ້ພາສາທີ່ພີ່ນ້ອງໄທດຳເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 17 ຂະໜາດເອກະສານ: