ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນຳ້ພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນບົດຄວາມທີ່ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາຄວນມີເປົ້າໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງຊີວິດເຮົາແນວໃດ ຈະເລືອກທາງຂອງຄວາມບາບຄືເກົ່າຫຼືເລືອກທາງຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: