ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນ້ຳພຣະໄທພຣະເຈົ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະທຸມຊາດ ໃຜຈະນຳເອົາຂອງສະອາດອອກມາຈາກຂອງສົກກະປົກໄດ້
ບ່ອນພີມ: Overseas Missionary Fellowship
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມເປັນມາຂອງດອກບົວກ່ອນທີ່ຈະເປັນດອກໄມ້ທີ່ງາມບານຢູ່ເທິງໜ້ານຳ້ມັນກໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນຂີ້ຕົມມາກ່ອນເຊິ່ງປຽບທຽບກັບຄົນເຮົາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມບາບບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າທາງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດຈາກບາບ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: