ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດ (14)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູ (6)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ກ່າວເຖິງການມາບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 19 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ 3
ບ່ອນພີມ: Alliance Biblique Universelle
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງຄຳສອນແລະການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະຄຳພີຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ2 ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈແລະເອົາໄປສອນຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຫຼັ້ມທີ່ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: Alliance Biblique Universelle
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງຄຳສອນແລະການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະຄຳພີຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ1 ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈແລະເອົາໄປສອນຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງໃນປະຫວັດສາດ ເປັນເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູ ແລະພຣະອົງຢູ່ຖ້າມກາງຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື່ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະຄຳແຫ່່ງປັນຍາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເລື່ອງຫຼັງຈາກພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນ,ຖືກຝັງໄວ້,ເປັນຄືນຈາກຕາຍແລ້ວຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 17 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆຈົນເຖິງພຣະເຢຊູທີ່ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະເສຍຊີວິດ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 17 ຂະໜາດເອກະສານ: