ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣະໂກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣະໂກ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມມາຣະໂກ ທ່ານເນັ້ນເລື່ອງການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງເປັນພາບສະທ້ອນຢ່າງບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນພາລະກິດແລະມີສິດທິອຳນາດເໜືອຜີມານຊາຕານແລະໃນການຍົກຜິດບາບຂອງມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ
ຜູ້ຂຽນ: ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມລູກາ ທ່ານກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຊາດອິດສະຣາເອນຕາມພຣະສັນຍາແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງມວນມະນຸດທົ່ວໂລກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 59 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູເປັນພຣະທຳອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດແລະມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍ ພຣະທຳເຫຼັ້ມນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອບັນດາຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຕາມພຣະສັນຍາໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນັ້ນມວນມະນຸດຈະໄດ້ມີຊີວິດນິຣັນດອນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 40 ຂະໜາດເອກະສານ: