ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1 ຊາມູເອນ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາມູເອນໄປຫາເອລີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1 ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ຊາມູເອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ຂອງລາວພາໄປຫາເອລີຜູ້ເປັນປະໂລຫິດເພື່ອຖວາຍຊາມູເອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: