ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຊາມູເອນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳ1ຊາມູເອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວຂອງການປ່ຽນແປງໃນຊາດອິສະຣາເອນນັບແຕ່ສະໄໝຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງເຖິງສະໄໝຂອງລະບອບລາຊາທິປະໄຕມີສາມບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນຄື:ຊາມູເອນ,ຊາອູນແລະດາວິດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 47 ຂະໜາດເອກະສານ: